CT koronarografia

CT koronarografia – je špeciálne CT vyšetrenie, ktoré na základe synchronizácie CT skenovania so srdcovým tepom pacienta snímaného pomocou EKG umožňuje neinvazívne hodnotenie koronárnych artérii a štruktúr srdca.

Na hodnotenie a klasifikáciu postihnutia koronárnych artérii na našom pracovisku používame CAD-RADS 2.0 systém.


Žiadanka

Na zlepšenie diagnostickej výťažnosti CT koronarografie a redukciu radiačnej záťaže je potrebná aplikácia nitroglycerínu na dilatáciu koronárnych artérii a u niektorých pacientov aplikácia beta blokátorov na zníženie srdcovej frekvecie. 

Indikujúci lekár na žiadanke vyznačí, čí dané liečivá nie sú u pacienta kontraindikované.


Príprava na vyšetrenie:

  • Vyšetriť hladinu sérového kreatinínu /eGF – pri abnormálnej hodnote (kreat >130 / eGF < 30), je nutné konzultovať s indikujúcim lekárom, event. telefonicky na našom pracovisku.
  • 4 hodiny pred vyšetrením nejesť, nefajčiť.
  • 12 hodín pred vyšetrením nepiť kávu, čaj, energetické a kofeínové nápoje, neužívať tabletky na chudnutie.
  • Vhodná dostatočná hydratácia čistou vodou pred aj po vyšetrení.
  • Pacienti užívajúci lieky s obsahom metforminu - neužívať liek 2 dni pred CT vyšetrením a znovu nasadiť až deň po vyšetrení.
  • Lieky na srdce a vysoký krvný tlak užiť v bežnom režime.

V prípade podozrenia alebo pri výskyte alergickej reakcie na kontrastnú látku pri predchádzajúcom CT vyšetrení  je  potrebné dermatologické vyšetrenie na definitívne potvrdenie/vylúčenie alergie na určitý druh KL, prípadne antialergická farmakologická príprava, ktorá je odporúčaná aj pri polyvaletných alergiách. Nutné konzultovať s indikujúcim lekárom, event. telefonicky  na našom pracovisku.CAD-RADS 2.0

CAD – RADS - coronary artery disease reporting and data system – systém na hodnotenie postihnutia koronárnych artérií

Bol vytvorený s cieľom štandardizovať systém popisov CT koronarografie  a usmerňovať ďalší manažment pacienta.

Aktuálna verzia: CAD-RADS™ 2.0 - 2022 Coronary Artery Disease-Reporting and Data System


CAD-RADS sa skladá z troch častí:


1. Klasifikácia  klinicky najrelevantnejšej stenózy (zvyčajne najvyššieho stupňa) u artérii s diametrom >1,5mm

CAD-RADS 0

0%

žiadný plát, stenóza

CAD-RADS 1

1–24%

minimálna stenóza

CAD-RADS 2

25–49%

ľahká stenóza

CAD-RADS 3

50–69%

stredne závažná stenóza

CAD-RADS 4

A - 70–99%

signifikatná stenóza


B - kmeň LCA ≥50% alebo 3 - cievne postihnutie ≥70%

CAD-RADS 5

100%

kompletná oklúzia


2. P - hodnotenie rozsahu atherosklerotického (AS) postihnutia koronárnych ciev

P1

ľahké AS postihnutie

P2

stredne závažné AS postihnutie

P3

závažné AS postihnutie

P4

rozsiahle AS postihnutie


3. Modifikátory

N – nehodnotiteľné vyšetrenie - vyšetrenie nie je v plnom rozsahu hodnotiteľné

HRP - rizikový/vulnerabilný plát – aterosklerotický plát asociovaný s vyšším rizikom:

a) akútneho kornárneho sydrómu bez ohľadu na stupeň stenózy,

b) závažných kardiovaskulárnych príhod u pacinetov so stabilnou bolesťou na hrudi,

c) léziou podmienej špecifickej ischémie


I  -  ischemia –  léziou podmienená špecifická ischemia, hodnotená pomocou CT-FFR alebo CT perfúzie. I+ prítomná, I- neprítomná, I+- hraničné hodnoty

S – stent – prítomnosť stentov v koronárnych artériách (stenty vhodné pre CTCA: ≥3.0 mm, stenty <3.0 mm môžu byť hodnotiteľné len pri proximálnej a non bifurkačnej lokalizácií

G – graft/bypass - prítomnosť  koronárnych bypassov

E ​– ​výnimky – disekcia, aneuryzma, pseudoaneuryzma, anomálny odstup, vaskulitída, fistula, AV malformácia, externá kompresiaOdporúčania pre následný manažment pacientov na základe CAD-RADS


Pacient s chronickou bolesťou na hrudi

Stenóza

Rozsah plátov

Odporúčania

CAD-RADS 0

N/A

Zvážiť neaterosklerotické príčiny symptómov

CAD-RADS 1 a 2

P1

Zvážiť neaterosklerotické príčiny symptómov    

Zvážiť modifikáciu rizikových faktorov a preventívnu farmakoterapiu

P2

Zvážiť neaterosklerotické príčiny symptómov     

Modifikácia rizikových faktorov a preventívna farmakoterapia

P3 a P4

Zvážiť neaterosklerotické príčiny symptómov     

Agresívna modifikácia rizikových faktorov a preventívna farmakoterapia

CAD-RADS 3

P1, P2, P3, P4

Zvážiť CT-FFR, CTP (CT perfúzia), záťažové testovanie (ETT, záťažové ECHO, SPECT, PET,  MRI srdca) alebo invazívne FFR.

Agresívna modifikácia rizikových faktorov a preventívna farmakoterapia.  Iná liečba (vrátane antianginóznej liečby) by sa mala zvážiť podľa aktuálnych usmerení.

I+

Zvážiť ICA,  najmä ak aj napriek odporúčanej terapii pretrvávajú príznaky

CAD-RADS 4

P1, P2, P3, P4

Zvážiť ICA alebo  funkčnú diagnostiku.

Agresívna modifikácia rizikových faktorov a preventívna farmakoterapia.  Antianginózna liečba a revaskularizácia by sa mala zvážiť podľa aktuálnych usmerení.

CAD-RADS 5

P1, P2, P3, P4

Zvážiť ICA alebo funkčnú diagnostiku a/alebo zhodnotenie viability.

Agresívna modifikácia rizikových faktorov a preventívna farmakoterapia.  Antianginózna liečba a revaskularizácia by sa mala zvážiť podľa aktuálnych usmerení.

CAD-RADS N

Zvážiť doplňujúce alebo alternatívne vyšetrenie

a) Funkčná diagnostika :  CT-FFR, CTP (CT perfúzia), záťažové testovanie (ETT, záťažové ECHO, SPECT, PET,  MRI srdca) alebo invazívne FFR.

b) ICA – invazívna koronárna angiografia môže byť uprednostnená, pri kritickej stenóze (> 90 %), pri plátoch s  rizikovou morfológiou alebo I ​+ ​(prítomnosť špecifickej ischémie  pre léziu na CT FFR alebo  CTP) alebo  ischémia potvrdená inými  funkčnými vyšetreniami alebo  u kandidátov na revaskularizáciu.Pacient s akútnou bolesťou na hrudi

CAD-RADS 1

P1 a 2

Ďaľšie vyšetrovanie AKS nie je potrebné.

Ak Tn + je potrebné prehodnotiť inú príčinu zvýšeného troponínu.    Odporučenie pre ambulantné sledovanie + modifikáciu rizikových faktorov a preventívnu farmakoterapiu

P3 a P4

Ďaľšie vyšetrovanie AKS nie je potrebné.

Ak Tn + je potrebné prehodnotiť inú príčinu zvýšeného troponínu.    Odporučenie pre ambulantné sledovanie + agresívnu modifikáciu rizikových faktorov a preventívnu farmakoterapiu

CAD-RADS 2

P1 a 2

Ak je vysoká klinická suspekcia pre AKS, Tn + alebo prítomná HRP morfológia AS plátu zvážiť hospitalizáciou s kardiologickou konzultáciou. 

Ak Tn + je potrebné prehodnotiť inú príčinu zvýšeného troponínu.    Odporučenie pre ambulantné sledovanie + modifikáciu rizikových faktorov a preventívnu farmakoterapiu

P3 a P4

Ak je vysoká klinická suspekcia pre AKS, Tn + alebo prítomná HRP morfológia AS plátu zvážiť hospitalizáciou s kardiologickou konzultáciou. 

Ak Tn + je potrebné prehodnotiť inú príčinu zvýšeného troponínu.    Odporučenie pre ambulantné sledovanie + agresívnu modifikáciu rizikových faktorov a preventívnu farmakoterapiu

CAD-RADS 3

P1, P2, P3, P4

Zvážiť hospitalizáciou s kardiologickou konzultáciou.

Zvážiť CT-FFR, CTP (CT perfúzia), záťažové testovanie.

Preventívny manažment vrátane agresívnej preventívnej farmakoterapie.

Iná liečba (vrátane antianginóznej liečby) by sa mala zvážiť podľa aktuálnych usmerení.

I+

Zvážiť ICA

CAD-RADS 4A

P1, P2, P3, P4

Hospitalizácia s kardiologickou konzultáciou. Zvážiť ICA. 

Preventívny manažment vrátane  agresívnej preventívnej farmakoterapie. 

Antianginózna liečba a revaskularizácia by sa mala zvážiť podľa aktuálnych usmerení.

CA-RADS 4B

P1, P2, P3, P4

Hospitalizácia s kardiologickou konzultáciou.  ICA je doporučená.  Preventívny manažment vrátane agresívnej preventívnej farmakoterapie. 

Antianginózna liečba a revaskularizácia by sa mala zvážiť podľa aktuálnych usmerení.

CAD-RADS 5

P1, P2, P3, P4

Hospitalizácia s kardiologickou konzultáciou. 

ICA a revaskularizácia pri suspektnej akútnej oklúzii. 

Preventívny manažment vrátane agresívnej preventívnej farmakoterapie. 

Antianginózna liečba a revaskularizácia by sa mala zvážiť podľa aktuálnych usmerení.

CAD-RADS N

Zvážiť doplňujúce alebo alternatívne vyšetrenie

a) Funkčná diagnostika :  CT-FFR, CTP (CT perfúzia), záťažové testovanie (ETT, záťažové ECHO, SPECT, PET,  MRI srdca) alebo invazívne FFR.

b) ICA – invazívna koronárna angiografia môže byť uprednostnená, pri kritickej stenóze (> 90 %), pri plátoch s  rizikovou morfológiou alebo I ​+ ​(prítomnosť špecifickej ischémie  pre léziu na CT FFR alebo  CTP) alebo  ischémia potvrdená inými  funkčnými vyšetreniami alebo  u kandidátov na revaskularizáciu.