II. klinika kardiológie a angiológie SZU

II. klinika kardiológie a angiológie LF SZU a SÚSCCH, a. s.
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica 974 01

Prednosta kliniky:
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., F.E.S.C.

Odborná inštruktorka:
Lucia Kasanová
SÚSCCH a.s., Oddelenie kardiológie
Cesta k nemocnici 1
97401 Banská Bystrica
tel. +421 48 4333611

Kontakty
telefón:
+421 48 4333601
+421 48 4333611
email:
kardioklinika@suscch.eu
gabriela.kaliska@suscch.eu
lucia.kasanova@suscch.eu

II.  klinika kardiológie a angiológie SZU v SUSCCH a.s.  vznikla 1.1.2021 na báze  Oddelenia kardiológie, Oddelenia arytmií, Oddelenia akútnej kardiológie, Oddelenia angiológie a Oddelenia funkčnej diagnostiky SÚSCCH a.s..  Klinika zabezpečuje komplexnú kardiologickú a angiologickú starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Ťažiskom je  najmä intervenčná diagnostika a liečba  a príprava pacientov na operácie srdca. Zabezpečuje starostlivosť v spádovej oblasti Banskobystrického kraja a Žilinského kraja, ako aj služby pre celú Slovenskú republiku. Tieto služby sú poskytované ako na lôžkovej tak aj v ambulantnej zložke. Ako klinické pracovisko SZU sa podieľa na postgraduálnej výchove lekárov v oblasti kardiológie a angiológie.  Máme v tom dlhoročné skúsenosti. Organizuje školiace akcie pre kardiológov a lekárov v príprave na  špecializačnú skúšku z kardiológie, ďalej pre lekárov v príprave na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva, klinických farmaceutov, aj iných lekárov.

Postgraduálne štúdium v  školskom roku 2023/2024:

1/0670 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia v štvrtom až v šiestom roku prípravy
02.01.2024 - 19.04.2024
22.04.2024 - 09.08.2024
1/0672 Školiace miesto špecializačného štúdia - trvalá a dočasná kardiostimulácia
19.02.2024 - 23.02.2024
1/0675 Školiace miesto - moderné trendy v akútnej koronárnej starostlivosti v príprave na špecializačnú skúšku
18.03.2024 - 22.03.2024
1/0677 Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých
22.04.2024 - 26.04.2024
1/0678 Školiace miesto - invazívne diagnostické a intervenčné metódy
04.03.2024 - 08.03.2024
1/0705 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia v treťom až v piatom roku prípravy
08.01.2024 - 15.03.2024
02.04.2024 - 07.06.2024
1/0709 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia pred špecializačnou skúškou po piatom roku prípravy
08.01.2024 - 15.03.2024
13.05.2024 - 17.05.2024
1/0712 Školiace miesto v angiologickej diagnostike v štvrtom a v piatom roku prípravy a špecialistom v rámci sústavného vzdelávania
18.03.2024 - 22.03.2024

V prípade individuálnych požiadaviek na školenie je potrebné elektronicky kontaktovať vedenie kliniky. Prihlášku na vzdelávaciu aktivitu je potrebné vyplniť elektronicky. Po jej vyplnení a vytlačení je potrebné prihlášku na vzdelávaciu aktivitu potvrdiť u Vášho zamestnávateľa a následne zaslať na korešpondenčnú adresu II.kliniky kardiológie a angiológie SÚSCCH a.s.