Lekáreň

Lekáreň Ústavu farmácie SZU bola zriadená 1.7. 2020 na pôde Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. pretransformovaním verejnej Lekárne SÚSCCH na lekáreň nemocničnú. Zároveň prišlo k presťahovaniu pracovísk do novej ambulantnej časti nemocnice.

Nemocničná lekáreň má štyri oddelenia, ktoré vykonávajú vysokošpecializované činnosti pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti.

Oddelenie výdaja humánnych liekov  - poskytuje výdaj liekov, špeciálnych zdravotníckych pomôcok , výživových doplnkov.

Zároveň zásobuje externé zdravotnícke zariadenia a veterinárne ambulancie hromadne vyrábanými liekmi, individuálne pripravovanými liekmi a doplnkovým sortimentom.

Poradenská a dispenzačná činnosť je súčasťou poskytovania služieb verejnosti a pre zdravotnícky personál.

Oddelenie klinickej farmácie – zásobuje kliniky a oddelenia ústavu liekmi, pričom samozrejmým predpokladom je vysoko erudovaná činnosť na poli farmácie v poradenskej činnosti hlavne pri liečbe antiinfektívami, kardiofarmakami, venofarmakami a ostatnými cielenými liekmi. Oddelenie je garantom účelnej farmakoterapie.

Oddelenie prípravy humánnych liekov – je vysokošpecializovaným pracoviskom pripravujúcim sterilné aj nesterilné liekové formy. Je jedným z mála pracovísk na Slovensku, ktoré zabezpečuje prípravu totálnej parenterálnej výživy, kardioplegických roztokov a špeciálnych oftalmologických preparátov pre humánne, ale aj veterinárne použitie.

Oddelenie zdravotníckych pomôcok – zabezpečuje kliniky a oddelenia nemocnice zdravotníckym materiálom a vysokošpecializovanými pomôckami nevyhnutnými pri operačných a ambulantných výkonoch. Je kľúčovým oddelením funkcionality ústavu.

Lekáreň je pracoviskom na úrovni kliniky a v oblasti postgraduálneho vzdelávania farmaceutov  v odboroch lekárenstvo, klinická farmácia a nemocničné lekárenstvo legislatívne zaradená do výučbových pracovísk Slovenskej zdravotníckej univerzity a prostredníctvom Slovenskej lekárnickej komory je aj výučbovou lekárňou  Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave v pregraduálnej oblasti.  Na základe zmluvy so Strednou zdravotníckou školou je bázou pre vykonávanie praxe budúcich farmaceutických laborantov.


Kontakty:
Meno a priezvisko funkcia tel. kontakt email
PharmDr. Vasil Šatnik, PhD. ved. lekárne a prednosta LÚF SZU, ved. Odd. prípravy liekov 048 4333 946 vasil.satnik@suscch.eu
PharmDr. Zuzana Hrudková zást. ved. lekárne, ved. Odd. výdaja humánnych liekov 048 4333 205 zuzana.hrudkova@suscch.eu
PharmDr. Denisa Olbertová ved. Oddelenia klinickej farmácie 048 4333 945 denisa.olbertova@suscch.eu
PharmDr. Mária Gótsová ved. Oddelenia zdravotníckych pomôcok 048 4333 975 maria.gotsova@suscch.eu
Renáta Kapustíková hlavná laborantka LÚF SZU 048 4333 945 renata.kapustikova@suscch.eu

Footer / Lekáreň - foto - foto
Footer / Lekáreň - foto - foto
Footer / Lekáreň - foto - foto
Footer / Lekáreň - foto - foto
Footer / Lekáreň - foto - foto