Pracovisko kardiovaskulárnej rehabilitácie

Cieľom kardiovaskulárnej rehabilitácie je prinavrátenie a udržanie optimálneho fyziologického, psychologického, sociálneho, pracovného a emočného stavu pacientov s kardiovaskulárnym ochorením (KVO). Využíva prostriedky liečebnej telesnej výchovy, fyzikálnej liečby, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie v prevencii, diagnostike a liečbe KVO.

Personálne obsadenie

Vedúci lekár: MUDr. Flašková Martina
Fyzioterapeut: Bc. Gazdíková


Všeobecná náplň kardiovaskulárnej rehabilitácie v SÚSCCH:

- v oblasti preventívnej - uplatňovanie účinných opatrení na odvrátenie resp. zmiernenie funkčných a štrukturálnych porúch a možného handicapu pacienta s KVO v oblasti diagnostickej - komplexné hodnotenie klinického stavu pacienta na základe objektívneho kardiologického a rehabilitačného vyšetrenia

- v oblasti liečebnej - zostavovanie individuálneho rehabilitačného programu pre optimálne využitie fyziatricko-rehabilitačných metodík v liečbe prejavov KVO a pridružených komorbidít v oblasti konziliárnej a poradenskej - zhodnotenie funkčnej kapacity kardiovaskulárneho aparátu, kineziologický rozbor a návrh optimálnych rehabilitačných postupov pri reintegrácii pacienta do spoločnosti po stránke pracovnej, sociálnej, ekonomickej, kultúrnej a výchovnej

Konkrétne postupy kardiovaskulárnej rehabilitácie v SÚSCCH: 

- predoperačná príprava pacientov pred kardiochirurgickým zákrokom (inštruktáž, edukácia, hygiena dýchacích ciest) individualizovaná pohybová liečba po kardiochirurgickom, resp. intervenčnom a inom terapeutickom zákroku na jednotlivých oddeleniach SÚSCCH (dychová a cievna gymnastika, prevencia tromboembolizmu, relaxačné techniky, pasívne, asistované a vybrané odporové cvičenia) vertikalizácia pacienta, nácvik chôdze po rovine, do schodov, skupinové cvičenia aplikácia mäkkých techník, reflexná liečba, fyzikálna liečba psychologická podpora a motivácia pacienta edukácia, poradenstvo, príprava na domácu rekonvalescenciu a rehabilitáciu, inštruktáž o vytrvalostnom aeróbnom cvičení a o zásadách sekundárnej prevencie KVO v domácom a pracovnom prostredí.