Verejné obstarávanie

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. v Banskej Bystrici  je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.  Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v Profile  verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie.

Profil verejného obstarávateľa je zriadený na stránke ÚVO.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Sídlo Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Štát Slovenská republika
IČO 36644331
IČ DPH SK2022102753


Štatutárni zástupcovia:

Ing. Pavel Bartošík (predseda predstavenstva)
MUDr. Matej Vozár, MPH (podpredseda predstavenstva)
doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. (člen predstavenstva)

Kontakt:

048 4333 137
048 4333 147
048 4333 148


Prípravné trhové konzultácie
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky podľa § 9 ods. 9
Vzor prílohy k rámcovým dohodám, popisujúci požadovaný spôsob dodania zoznamu sortimentovej skladby zdravotníckeho materiálu príslušného k týmto dohodám.