Verejné obstarávanie

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. v Banskej Bystrici  je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.  Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v Profile  verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie.

Profil verejného obstarávateľa je zriadený na stránke ÚVO.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Sídlo Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Štát Slovenská republika
IČO 36644331
IČ DPH SK2022102753


Štatutárni zástupcovia:

Ing. Pavel Piatrov (predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)
MUDr. Ján Seleštiansky (podpredseda predstavenstva)
MUDr. Juraj Frajt, MPH (člen predstavenstva)

Kontakt:

048 4333 147
048 4333 148
048 4333 149


Prípravné trhové konzultácie
Zákazky s nízkou hodnotou
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky