Informácie o vyšetreniach

Špeciálne CT vyšetrenie, ktoré na základe synchronizácie CT skenovania so srdcovým tepom pacienta snímaného pomocou EKG umožňuje neinvazívne hodnotenie koronárnych artérii a štruktúr srdca.

Na hodnotenie a klasifikáciu postihnutia koronárnych artérii na našom pracovisku používame CAD-RADS 2.0 systém.

Viac informácií o CT koronarografii a systéme CAD-RADS 2.0 nájdete tu.

Informácia pre pacienta
Elektrofyziologické vyšetrenie

Vážená pacientka, vážený pacient,

boli ste prijatý na naše oddelenie za účelom elektrofyziologického vyšetrenia. Elektrofyziologické vyšetrenie je špecializovaná forma katetrizácie srdca, ktoré na základe snímaných elektrických signálov zvnútra srdca pomáha určiť a presne charakterizovať špecifický typ arytmie.

Vyšetrenie indikuje kardiológ (arytmológ), ak neinvazívne vyšetrovacie metódy neviedli k jednoznačnej diagnóze alebo výsledok elektrofyziologického vyšetrenia určuje špecifický druh liečby danej poruchy srdcového rytmu.

Kedy sa vyšetrenie realizuje:

1. Bradyarytmie (pomalé frekvencie srdca)
Elektrofyziologické vyšetrenie sa indikuje, ak neinvazívne vyšetrovacie metódy nedokážu presne určiť potrebu zavedenia trvalého kardiostimulátora.

2. Tachyarytmie (rýchle frekvencie srdca)
Elektrofyziologické vyšetrenie sa používa pri komorových poruchách rytmu predovšetkým na stanovenie rizika náhlej kardiálnej smrti a potreby implantácie automatického kardiovertera-defibrilátora. Pri supraventrikulárnycha niektorých komorových tachykardiách ide predovšetkým o presnú charakteristiku mechanizmu vzniku arytmie a stanovanie vhodnosti k rádiofrekvenčnej ablácii arytmie a tým k možnosti trvalému vyliečeniu arytmie.

3. Synkopa (náhla strata vedomia)
Invazívne vyšetrenie sa indikuje pri podozrení na poruchu rytmu ako príčinu synkopy, ak neinvazívne vyšetrenia nepriniesli jednoznačnú diagnózu.

Charakteristika vyšetrenia

Vyšetrenie sa realizuje v špeciálne vybavenom elektrofyziologickom laboratóriu ( RTG prístroj, stimulátor, počítačový systém), pri výkone je prítomný vyškolený lekársky a sesterský personál. Pri výkone je pacient trvalo monitorovaný (EKG monitoring, tlak krvi, saturácia krvi kyslíkom). Pacient je nalačno. Vyžaduje sa normálna zrážanlivosť krvi, ktorá sa overí laboratórnymi testami. Určité lieky, hlavne antiarytmiká sa pred vyšetrením vysadzujú.

V lokálnom znecitlivení sa najčastejšie v mieste pravej slabiny zavedú cez stehennú žilu elektrofyziologické katétre do pravej predsiene a pravej komory. Často je nutné zavádzať aj katéter cez ľavú podkľúčkovú žilu. Niekedy sa katéter zavádza cez stehennú tepnu, až do ľavej komory. Zavádzanie katétrov ako aj celé vyšetrenie sa deje v lokálnom znecitlivení a je prakticky bezbolestné. Pacient je pri plnom vedomí, prípadne v ľahkej sedácii. Pohyb katétrov ako aj ich presné umiestnenie v srdci sa sleduje RTG prístrojom.

Katétre sú z umelej hmoty a na konci majú kovové plôšky, ktorými sa snímajú elektrické signály z vnútra srdca. Zároven sa pomocou externého kardiostimulátora môže srdce stimulovať a snímať reakcia na srdcovú stimuláciu. Ak v čase vyšetrenia nie je porucha rytmu prítomná (čo je väčšina prípadov), môže sa elektrofyziologickým vyšetrením je potrebné poruchu rytmu vyvolať a následne presne charakterizovať miesta v srdci. potrebné pre vznik a udržiavanie arytmie. Po získaní potrebných údajov sa vyvolaná arytmia ukončí. Dĺžka vyšetrenia je rôzna podľa charakteru skúmanej poruchy rytmu, priemerne okolo 2 hodín. Po vytiahnutí katétrov je nutné dodržiavať pokoj na lôžku do nasledujúceho dna.

Elektrofyziologické vyšetrenie je bezpečný a v súčasnosti rutinný výkon. Komplikácie sú zriedkavé a ak sa vyskytnú sú ľahko riešiteľné. V prvom rade sú to komplikácie v mieste zavádzania katétrov do cievneho riečiska - krvácianie v mieste vpichu do cievy, žilová trombóza, infekcia v mieste vpichu. Kanylácia podkľúčkovej žily sa môže komplikovať vznikom pneumotoraxu (prítomnosť vzduchu v pohrudničnej dutine).

Pohybom katétrov v srdci sa môžu vyvolať rôzne poruchy rytmu. Závažné komplikácie, ako je perforácia srdcovej dutiny a nahromadenie krvi v osrdcovníku sú extrémne zriedkavé

Informácia pacienta pri ergometrickom vyšetrení

Vážený pacient, pacientka,

Predkladáme vám stručnú informáciu o záťažových testoch, ktoré sú dnes neoddeliteľnou súčasťou bežného kardiologického vyšetrenia. Záťažové testy poskytujú informáciu o telesnej výkonnosti, o reakcii organizmu na záťaž a umožnujú odhaliť chorobné zmeny, ktoré sú pri telesnom pokoji skryté. Majú význam pri určení optimálneho diagnostického a liečebného postupu, odpovede na liečbu, stanovenie rehabilitačného programu a ďalšieho postupu u pacientov s ochorením kardiovaskulárneho systému.

Vyšetrenie sa vykonáva pod dozorom erudovaného lekára, ktorý má prax vo vykonávaní záťažových testov.

Na našom pracovisku vyšetrenie vykonávame na bicyklovom ergometri, alebo na bežiacom páse. Den pred vyšetrením vyšetrovaná osoba nesmie vykonávať ťažšiu fyzickú prácu. V den vyšetrenia sa nepovoľuje ani malé fyzické zaťaženie.

Pacient v den vyšetrenia nesmie fajčiť, použiť alkohol ani dráždivé látky/ čaj, kávu /.Telo má byť odkryté, aby sa zlepšilo odvádzanie tepla Vhodná je športová obuv s gumovou podrážkou . Tesne pred vyšetrením sa zmeria tlak krvi, naložia sa EKG elektródy a urobí sa pokojový EKG záznam. Na bicyklovom ergometri sa záťaž zvyšuje každé 3 minúty pri vyšetrení na bežiacom páse každú minútu.

Vyšetrovaný oznámi lekárovi počas záťaže, ale i v pokoji akékoľvek subjektívne obtiaže / bolesť na hrudníku, ťažší dych, búšenie srdca, slabosť, únavu, závrat /. Po záťaží nasleduje zotavovacia fáza, kde vyšetrovaný leží a je kontrolovaný tlak krvi a EKG na monitore. Z každého vyšetrenia je urobený záznam, ktorý sa archivuje. Pri kontrole sa vyšetruje v rovnakú hodinu ako po prvý raz. Umožnuje to dobrú porovnateľnosť výsledkov, posúdenie dynamiky ochorenia a úspechu terapeutických postupov.

Pre úplnosť uvádzame na záver aj komplikácie ktoré sa môžu počas záťažového testu vyskytnúť:

 • pokles alebo vzostup krvného tlaku
 • srdcové zlyhanie
 • bolesti na hrudníku
 • poruchy srdcového rytmu
 • sťažené dýchanie
 • bolesti v dolných končatinách
 • slabosť, závrate, pocit na odpadnutie

Pracovníci OFD
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Informácia pre pacienta
Implantácia implatabilného kardioverter-defibrilátora (ICD)

Vážená pacientka, vážený pacient,

na základe výsledkov doteraz realizovaných vyšetrení a po dôkladnom rozbore Vášho zdravotného stavu sme dospeli k rozhodnutiu o potrebe implantácie kardioverter-defibrilátora. Základným dôvodom sú závažné, život ohrozujúce poruchy rytmu, ktoré pri náhlom vzniku a pretrvávaní spôsobujú stratu vedomia až zástavu srdca. Pred samotným výkonom implantácie kardioverter-defibrilátora je nutný Váš informovaný súhlas s doporučovaným zákrokom. Preto si pozorne prečítajte nasledujúci text, v ktorom sa dozviete základné informácie. S prípadnými ďalšími Vašimi otázkami sa obráťte na Vášho ošetrujúceho lekára.

Čo sú závažné poruchy rytmu?

Za normálnych okolností srdce funguje ako pumpa, ktorá v pravidelných intervaloch vypudzuje krv do ciev celého tela a tým zabezpečuje pravidelný prísun kyslíka do všetkých tkanív a buniek. Pravidelné sťahovanie srdca je navodené pravidelnou elektrickou činnosťou špeciálnych buniek v srdci.

Pri ochorení srdca môže dôjsť k poruchám elektrickej činnosti buniek srdca, čo sa prejaví vznikom abnormálnych vzruchov. Na základe týchto vzruchov môže vzniknúť veľmi rýchla, neriadená činnosť srdca (akoby „mihanie“ alebo „kĹ•č“ srdca). Pri jej trvaní dochádza ku strate vedomia až úplnej zástave srdca. Takúto poruchu rytmu srdca nazývame komorová tachykardia alebo komorová fibrilácia. Je závažnou a život ohrozujúcou poruchou rytmu srdca a na záchranu života je nutné jej čo najskoršie ukončenie.

Čo je implantabilný kardioverter defibrilátor?

Implantabilný kardioverter defibrilátor (ďalej len ICD) je špeciálny kovový „strojček“ veľkosti cigaretovej škatuľky. Je schopný pravidelne sledovať elektrickú činnosť srdca a v prípade vzniku závažnej komorovej poruchy rytmu ju elektrickým zásahom ukončiť. Ak vznikne komorová tachykardia, ICD ju ukončí sériou opakovaných elektrických impulzov alebo výbojom. A ak ICD zistí komorovú fibriláciu ukončí ju priamo elektrickým výbojom. Vyslaný elektrický šok prechádza srdcom, ukončí abnormálne vzruchy a obnoví normálny rytmus srdca. Tento zásah môžete pociťovať ako miknutie alebo sekundovú bolesť v oblasti srdca.

ICD má okrem schopnosti zrušenia rýchlych porúch rytmu aj funkciu „obyčajného“ kardiostimulátora. Znamená to, že aj dôjde k vážnemu spomaleniu frekvencie srdca alebo vynechávaniu rytmu, ICD začne stimulovať srdcový sval, a tým obnoví pravidelnú činnosť srdca ako pumpy.

Základnými súčasťami ICD sú: samotný „strojček“ = minipočítač a elektróda = špeciálne upravený káblik, ktorý spája srdce so „strojčekom“. Elektróda sa zavádza cez podkľúčnu žilu priamo do srdca.

Čo je nutné dodržať pred implantáciou ICD?

Minimálne 6 hodín pred plánovaným výkonom nejesť, nepiť a nefajčiť. Ranné lieky môžete užiť a zapiť ich malým dúškom vody.

Pred výkonom si odložte náhrdelníky, retiazky, prívesky, náušnice a vyberateľné zubné protézy. Podľa inštrukcií zdravotnej sestry si umyjete ľavú časť krku a hrudníka dezinfekčným mydlom. V prípade tehotenstva (aj predpokladaného) je nutné túto skutočnosť oznámiť ošetrujúcemu lekárovi. Nutné je upozorniť ošetrujúceho lekára na prípadné alergie po liekoch alebo iných prípravkoch.

Ako prebieha samotný výkon implantácie ICD?

Výkon sa začína opatreniami na zabránenie infekcie v mieste operačnej rany. Lokálne sa podáva látka na miestne znecitlivenie. Obyčajne sa vedie kožný rez veľkosti cca 5 cm v oblasti pod ľavou kľúčnou kosťou, v mieste prednej ryhy spojujúcej hrudník a ľavé rameno. V podkoží sa vyformuje miesto pre ICD. Ďalším krokom je zavedenie špeciálnej elektródy do podkľučkovej žily buď preparáciou alebo jej priamym napichnutím ihlou. Práve cez podkľučkovú žilu sa postupne zavedie až do srdca. Tam sa pod RTG kontrolou jej koniec umiestni do správneho miesta v hrote pravej komory. Po zafixovaní elektródy sa jej druhý koniec spojí so samotným „strojčekom“ ICD. ICD sa zašije do podkožia vo vyformovanom mieste. Hneď po operačnom výkone je nutné otestovať správnosť funkcie implantovaného ICD. Test sa vykonáva v krátkodobej celkovej anestéze (spánku), takže pacient nič necíti. Počas testu sa umelo vyvolá komorová fibrilácia, ktorú automaticky po niekoľkých sekundách zruší práve implantovaný ICD. V prípade, že sa zistí nejaká porucha prístroja, okamžite sa zrealizuje jej náprava.

Aké sú možné riziká a komplikácie?

V zásade sú komplikácie vzácne, napriek tomu je potrebné Vás o nich pravdivo a otvorene informovať. Absolútnu bezrizikovosť výkonu nie je možné garantovať, zároven však zdôraznujeme, že štandardne dodržiavame zásady prevencie výskytu komplikácií. V literárnych údajoch sa uvádza všeobecný výskyt všetkých komplikácií v rozmedzí 0,5 – 5,0 %. Závisí to od skúseností konkrétneho pracoviska. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica, a.s. patrí medzi najstaršie pracoviská na Slovensku a dlhoročne sa zaoberá touto problematikou.

Niektoré komplikácie sú síce nepríjemné a niekedy predlžujú dÄşžku hospitalizácie, ale bezprostredne neohrozujú život pacienta a nezanechávajú trvalé následky. Patria sem: miestne poranenie žily a podkožia v oblasti implantácie ICD, ktoré sa môže prejaviť hematómom (modrinou). Tieto zmeny sa obyčajne zhoja spontánne. V prípade väčšieho krvácania je potrebná revízia operačnej rany. Častosť krvácavých komplikácií priamo závisí od podávania antiagregačnej a antikoagulačnej liečby. Preto doporučujeme preventívne vysadenie tejto liečby s primeraným a dostatočným časovým odstupom, čím dosiahneme výskyt závažného krvácania < 1 %. ďalšou miestnou komplikáciou je vznik trombózy v žile, ktorá sa lieči protizrážanlivou terapiou pri vpichu podkľúčnej žily môže dôjsť k preniknutiu vzduchu do pohrudničnej dutiny (pneumotorax). Ak je väčšieho rozsahu je potrebné odsatie vzduchu pomocou zavedenia špeciálnej hadičky. veľmi vzácne sa popisuje vzduchová embólia a vzduch v podkoží. Výskyt týchto jednotlivých komplikácií je rádovo 0,2 – 2,0 %.

Ďalšou skupinou sú komplikácie, ktoré môžu bezprostredne ohroziť zdravie a život pacienta. poranenie srdca pri manipulácii s elektródou s následným krvácaním do osrdcovníkového vaku. Narastajúci tlak v okolí srdca spôsobuje jeho stlačovanie a bráni dostatočnému plneniu srdca. Stav je sprevádzaný poklesom tlaku krvi, zrútením krvného obehu a rizikom srdcovej zástavy. Riešenie spočíva v odsatí nadbytočnej krvi z okolia srdca a uvoľnením tlaku na dutiny. Raritne je nutný urgentný kardiochirurgický operačný zákrok. vzácne sa popisuje poškodenie trojcípej chlopne v pravom srdci, čo sa výnimočne rieši operáciou. pri zákroku je aj riziko preniknutia infekcie do krvi alebo do tkanív v okolí ICD. V liečbe sa nasadzujú antibiotiká. V prípade priameho infikovania elektród alebo ICD sa rozhoduje o extrakcii celého systému operačne.

Všeobecne výskyt komplikácií s následkom smrti je < 0,1 %. Znamená to menej ako 1 prípad z 1000 liečených pacientov. Medzi špecifické komplikácie aj po dlhšom odstupe od implantácie patria: zmena pôvodnej polohy elektródy (dislokácia), nalomenie alebo zlomenie elektródy, uvoľnenie spojenia medzi elektródou a „strojčekom“. ICD je citlivý na silné elektromagnetické pole a môže dôjsť k zmene alebo poruche jeho funkcie. Preto sa treba zdrojom elektromagnetického poľa cielene vyhýbať. Aby sa predišlo vzniku uvedených komplikácií, realizujeme celý rad opatrení. Zníženie rizika komplikácií však pozostáva v dôslednom dodržiavaní týchto zásad prevencie ošetrujúcim personálom, ale zároven aj pacientom.

Čo je nevyhnutné po výkone zo strany pacienta?

 • dodržiavať pokojový režim na lôžku pacienta v trvaní minimálne 24 hodín
 • spolupráca pri monitorovaní dôležitých životných funkcií
 • riadenie sa pokynmi ošetrujúceho lekára a zdravotného personálu
 • v prípade akýchkoľvek ťažkostí, neodkladne o nich informovať ošetrujúceho lekára

Informácia pacienta
Implantácia kardiostimulátora

Vážená pacientka, vážený pacient,

boli ste prijatý na naše oddelenie za účelom implantácie kardiostimulátora. Od konca 50. rokov, keď bol úspešne implantovaný prvý kardiostimulátor, priniesol tento vynález úžitok miliónom ľudí. Kardiostimulátory nie sú prostriedkom na vyliečenie ochorenia srdca. Neliečia samotnú príčinu pomalého alebo nepravidelného rytmu, ale zabezpečujú správny rytmus srdca na mnoho rokov a výrazne zlepšovať kvalitu života u ľudí s arytmiami. Každý kardiostimulátor sa skladá z dvoch hlavných častí: vlastný kardiostimulátor (batéria a elektrické obvody) a elektródový systém, ktorým putujú elektrické impulzy do srdca.

Najčastejším dôvodom implantácie kardiostimulátora je ,,bradykardia“, čo znamená, že aktivita srdca je príliš pomalá (menej ako 50/min) na to, aby boli splnené telesné požiadavky organizmu. Ak sú srdcové elektrické impulzy spomalené, alebo ak je ich prenos prerušený dochádza k poruche srdcového rytmu. Vaše zdravotné ťažkosti resp. základné ochorenie určujú typ kardiostimulátora, ktorý dostanete. Môžete potrebovať jednodutinový ( využíva iba jednu stimulačnú elektródu , buď v pravej predsieni , častejšie v pravej komore ) alebo dvojdutinový ( vyžaduje dve elektródy, jednu v prevej predsieni a druhú v pravej komore ) s frekvenčnou adaptáciou alebo bez nej. To znamená, že kardiostimulátor môže zrýchliť rytmus, keď ste aktívnejší alebo spomaliť, keď ste v pokoji. Niektoré kardiostimulátory môžu mať aj tri elektródy: jednu v pravej predsieni, jednu v pravej a jednu v ľavej komore a môžu tak pomôcť ľavej a pravej komore biť súčasne (resynchronizovať údery) čo pomôže pacientom, ktorých ľavá a pravá strana nebije súčasne.

Ako sa kardiostimulátor implantuje?

Vlastná implantácia sa stala rutinným zákrokom. V mnohých prípadoch trvá operácia jednu až dve hodiny, každý pacient je však jedinečný, takže chirurgický zákrok sa líši od pacienta k pacientovi. Pred chirurgickým zákrokom vás lekár oboznámi s tým ako sa pripraviť na operáciu a ktoré lieky je nutné pred samotným výkonom vysadiť. V den výkonu vám zdravotná sestra alebo personál oholia a umyjú hornú časť hrudníka, do ruky zavedú intravenóznu kanylu a priamo na implantačnom sále vám pripoja EKG elektródy za účelom monitorovania vášho srdcového rytmu počas výkonu. Väčšina pacientov absolvuje túto procedúru pri vedomí, iba s lokálnym anestetikom na znecitlivenie oblasti, kde sa umiestni kardiostimulátor. Najčastejšie sa kardiostimulátor implantuje transvenózne, pričom stimulačná elektróda je zavedená cez žilový systém do príslušnej časti srdca. Po očistení kože na ramene a hrudníku a po jej znecitlivení, lekár vykoná do kože rez dlhý 2- 4 cm. Po vytvorení podkožnej „kapsy“ pre kardiostimulátor nájde žilu, obyčajne v oblasti pod kľúčnou kosťou a zavedie elektródu priamo do srdca a to za kontroly rontgenom, ktorý mu umožní vidieť jej správne umiestnenie. Elektródy v srdci by ste nemali cítiť. Po otestovaní stimulačných parametrov sa kardiostimulátor pripojí k elektródam a vloží do pripravenej podkožnej kapsy. Pri vkladaní kardiostimulátora a elektród môžete cítiť určitý tlak. Po implantácii vás prevezú späť na oddelenie kde vám bude skontrolovaný kardiostimulátor. V mieste implantácie môžete cítiť určitú bolesť. V prípade potreby vám bude podané analgetikum. Pred prepustením vám lekár skontroluje kardiostimulátor, aby sa overila jeho správna funkčnosť.

Aké sú riziká implantácie kardiostimulátora?

U malého počtu pacientov sa vyskytujú komplikácie súvisiace s implantáciou kardiostimulátora a elektród. Komplikáciami môžu byť lokálna infekcia, reakcia na liek použitý počas výkonu, poškodenie cievy, srdcovej steny alebo iného orgánu (najčastejšie pleura pľúc). Tieto komplikácie sú zvyčajne dobre korigovateľné a vyliečiteľné. Môže dôjsť aj k dislokácii konca elektródy v srdci, čím impulzy stratia svoju účinnosť. Je nutné kontaktovať lekára v prípade, že sa u vás vyskytne únava, dýchavičnosť, zmeny rytmu srdca, znova sa objavujú príznaky ktoré ste mali pred implantáciou kardiostimulátora, rana začervenie, je horúca, bolestivejšia alebo z nej vyteká tekutina.

Monitorovanie činnosti kardiostimulátora

Deje sa formou návštev v špecializovanej kardiostimulačnej ambulancii, najčastejšie na pracovisku kde bola implantácia vykonaná. Kontrola kardiostimulárora obsahuje nahrávanie elektrickej aktivity srdca prostredníctvom EKG, vyhodnotenie funkcii kardiostimulátora a stavu jeho batérie. Funkcia kardiostimulátora môže byť upravená po implantácii bez ďalšej operácie, programovaním. Termín kontroly funkcie vášho kardiostimulátora určuje váš lekár a závisia od typu implantovaného prístroja a od zaužívanej praxe kardiostimulačnej ambulancie. Intervaly medzi jednotlivými kontrolami sa môžu skracovať v čase , keď sa blíži termín výmeny vášho kardiostimulátora. Je dôležité dodržiavať termíny všetkých vyšetrení a kontrol. Váš prístroj bol navrhnutý tak , aby vydržal niekoľko rokov, čo závisí od toho ako je pre vás naprogramovaný. Od chvíle, keď kardiostimulátor začne signalizovať potrebu výmeny, dokáže ešte stále pracovať niekoľko mesiacov, čím umožní vám a vášmu lekárovi načasovať termín výmeny . Pretože batéria je v prístroji nepriedušne uzavretá, musí byť vymenený celý kardiostimulátor. Pri výmene lekár skontroluje funkcie stimulačných elektród, aby posúdil, či nie je nevyhnutná implantácia nových. Ak je ich funkcia uspokojivá sú pripojené k novému kardiostimulátoru.

Život s kardiostimulátorom

Podľa rád vášho lekára a podľa vášho stavu sa budete môcť pomaly vracať k normálnym aktivitám (cestovanie, vedenie vášho automobilu, kúpanie, sprchovanie, plávanie, sexuálne aktivity, navráť do práce, venovať sa vašim koníčkom alebo rekreačným aktivitám).Vo väčšine prípadov vás kardiostimulátor nebude obmedzovať v rekreačných a iných aktivitách. Vyhýbajte sa však tvrdým kontaktným športom, namáhavým alebo opakovaným fyzickým činnostiam orientovaným na hornú časť tela. Je vhodné vyhýbať sa práci resp. činnostiam pri ktorej dochádza k silným otrasom. Môžete bez problémov požívať prístroje v domácnosti ( mikrovlnné rúry, televízne a rozhlasové prijímače, stereofónne zariadenia, videorekordéry a počítačové hry, kuchynské prístroje ako sú hriankovače, mixéry, ručné elektrospotrebiče ako sú sušiče vlasov, holiace strojčeky, kulmy, väčšie prístroje ako sú pračky, sušičky, elektrické sporáky, vysávače, elektrické tepovače, elektricky vyhrievané prikrývky a podložky, záhradnícke stroje).Je potrebné vyhnúť sa prenášaniu alebo držaniu magnetov alebo magnetizovaného materiálu v blízkosti kardiostimulátora. Mobilné telefóny je vhodné používať na opačnej strane od implantovaného kardiostimulátora vo vzdialenosti asi 20 cm. Určité typy elektrickej alebo magnetickej energie môžu narúšať niektoré funkcie kardiostimulátora. Vo vlastnom záujme by ste sa mali vyhnúť hlavným zdrojom EMI (elektromagnetická interferencia), ktorú spôsobujú elektrické spotrebiče v zlom technickom stave alebo nesprávne uzemnené, elektrické zariadenia produkujúce veľké množstvo energie, napr. priemyselné generátory, oblúkové zváračky, zdravotnícke prístroje (zobrazenie magnetickou rezonanciou, terapeutické žiarenie, transkutánna stimulácia nervov), detektory kovu a zabezpečovacie systémy v predajniach a letiskách. Keď prichádzate na miesto so zabezpečovacím systémom kráčajte normálnym tempom, v týchto priestoroch sa však nezdržujte. Na letiskách sa preukážte identifikačnou kartou, aby ste nemuseli prechádzať cez detektor kovov. Pred podstúpením medicínskej procedúry alebo vyšetrenia (elektrochirurgia, elektrokauterizácia, kardioverzia, litotripsia, terapia ožarovaním) informujte lekára o tom, že máte implantovaný kardiostimulátor. Kardiostimulátor bude bezpečne pracovať počas RTG vyšetrenia hrudníka, ultrazvukové vyšetrenia, CT vyšetrenia, mamografie a RTG skiagrafie.

Pracovníci Kardiologického oddelenia
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Informácie pre pacienta
Koronarografické vyšetrenie

Vážený pacient,

Boli ste prijatý na naše oddelenie so zámerom vyšetriť vaše srdcové tepny. Toto vyšetrenie Vám navrhol Váš kardiológ, ktorý predpokladá podľa doterajších vyšetrení a Vašich obtiaží, že niektorá, alebo viac srdcových tepien je postihnutých aterosklerózou, prípadne pri inom postihnutí srdca (chlopnová chyba), chce pred plánovanou operáciou vyšetriť stav koronárneho riečiska. Toto ochorenie ischemická choroba srdca- spôsobuje zužovanie vnútorného priemeru tepny a tým znižuje možnosť prietoku krvi do niektorých oblastí srdcového svalu. Nedostatok krvi v oblasti za zúžením a potrebných látok nou prenášaných zase spôsobuje bolesť na hrudi- najskôr pri námahe a neskôr aj v kľude a v prípade úplného uzáveru cievy spôsobí infarkt až odumretie časti srdcovej svaloviny.

KORONAROGRAFIA

Vyšetrenie na ktoré ste bol odoslaný, nám najpresnejšie dokáže povedať, ako vyzerá vaše srdcové riečište. Samotné vyšetrenie spočíva v zavedení tenkej cievky cez pravú slabinu- vnútrajškom tepny až k srdcu. Tu sa nasonduje odstup srdcových tepien a do nich sa pomocou tenkej cievky vstrekne kontrastná látka, ktorá je viditeľná pod rontengenom. Nástreky sa opakujú pod rôznymi uhlami a nahrávajú sa. Samotné vyšetrenie je po umŕtvení slabiny (injekciou v podkoží) nebolestivé, ležíte pri nom, ste pri vedomí a komunikujete s lekárom a sestrou. Pri priebehu bez komplikácií vyšetrenie spolu s prípravou trvá menej ako pol hodiny.

ČO Z VYŠETRENIA VYPLÝVA?

Samotná koronarografia Váš stav nevyrieši, len skonkretizuje rozsah postihnutia. Na základe týchto údajov však už môžeme rozhodnúť aký postup vám doporučíme:

 1. Konzervatívny postup t.j. ,,tabletková liečba". Takýto spôsob liečby sa volí vtedy, ak nález na cievach je menej závažný. Konzervatívny postup sa volí aj v tom prípade, ak je nález na koronárnych cievach závažný, ale pre rozsah a charakter postihnutia ciev nie je možné iné riešenie.
 2. PTCA t.j. ,,balónkovanie“ ak je možné zúženú cievu rozšíriť pomocou balónika naplneného tekutinou. Balónik sa na postihnuté miesto koronárnej tepny zavádza pomocou katétra obdobným spôsobom ako pri koronarografii. V mieste zúženia cievy sa balónik nafúkne a tám sa zúženie rozšíri. Pokiaľ nám to dovoľujú okolnosti, rozširujeme cievu hneď po koronarografii počas jedného výkonu, alebo po príprave v dvoch sedeniach.
 3. CABG to je operácia na srdcových cievach. Spočíva v premostení zúžených alebo zavretých ciev tepnou alebo kúskom žily z dolnej končatiny. Túto operáciu na srdci vám doporučíme vtedy, ak cievy sú ešte opraviteľné, no nedajú sa balónkovať. Obyčajne je zúžených a uzavretých miest na srdcovom riečisku viac. Táto operácia nenasleduje hneď po koronarografii, ale až po príprave, prešetrení komplexného zdravotného stavu a schválení tohto postupu na indikačnom seminári. Keďže dopredu nevieme jednoznačne povedať, ako bude vyzerať váš nález, nemôžeme ani vedieť ktorý z menovaných postupov vám odporučíme, no aby sme vás mohli vôbec vyšetriť musíme dopredu mať Váš súhlas s každým možným riešením.

Prečo musíte pred koronarografiou súhlasiť aj s prípadnou operáciou na srdci?

Pretože operácia je jeden z možných výstupov po tomto vyšetrení. Asi 30% pacientov má nález, ktorý sa inak riešiť nedá a v prípade, že pacient po koronarografii odmietne nami navrhovanú operáciu, robili sme koronarografiu zbytočne : Vieme síce ako vyzerá konkrétny nález na srdcových tepnách, no nepomôže to lekárovi ani pacientovi. Vystavili sme pacienta zbytočnému riziku. Každý invazívny výkon, aj koronarografia je dnes už rutinné vyšetrenie , môže mať komplikácie či už počas vyšetrenia alebo po nom ( podrobnejšie o nich na inom mieste.) Koronarografia je rontengenové vyšetrenie to znamená , že počas neho sa ožaruje okrem pacienta lekár aj sestra. V prípade, že vy odmietnete ďalšie riešenie, bolo to zbytočné. Koronarografia stojí približne 20 000 Sk , 663,87 EUR . V prípade odmietnutia ďalšieho riešenia sú to opäť zbytočne vyhodené peniaze.

PRÍPRAVA PACIENTA NA KORONAROGRAFIU:

Od večera pacient nesmie jesť a od rána pred vyšetrením piť. Pokiaľ má pacient známu hocijakú alergiu – precitlivenosť na lieky, prach , perie, kontrastnú látku, pripravujeme ho liekmi podľa špeciálneho protokolu pred vyšetrením. Večer si pacient musí vyholiť obidve slabiny.

PO KORONAROGRAFII:

Pacient musí 24 hodín po vyšetrení ležať na chrbte so záťažou na pravej slabine. V prípade nedôsledného polohovania je častejší výskyt miestnych komplikácií v slabine. Musí veľa piť, aby čo najskôr zbavil telo kontrastnej látky. Tento postup platí aj po PTCA S tým, že pacient musí ležať 24 hodín od vyšetrenia zavádzača zo slabiny ( vyťahuje sa na oddelení).

KOMPLIKÁCIE KORONAROGRAFIE:

Pomerne pravidelne býva v mieste prístupu v pravej slabine malá modrina, ktorá nijako neobmedzuje pacienta. Niekedy však aj pri dodržaní všetkých pravidiel dôjde k väčšiemu zakrvácaniu do podkožia a a vytvorenia väčšej modriny až hematómu, ktorý je potom nutné sledovať až do vstrebania sa. Celkom vzácnou komplikáciou je poškodenie cievy v slabine a veľmi raritne pri veľmi ťažkom stave pacienta, alebo iných pridružených ochoreniach môže dôjsť k vážnejším komplikáciám.

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky ohľadne vášho vyšetrenia, radi vám ich zodpovieme. Pýtajte sa však prosím pred vyšetrením. Ešte poznámka na záver: ani PTCA či by-pass vašu chorobu nevyriešia, len odstránia najvážnejšie následky tejto choroby. O vašej ďalšej perspektíve rozhodujete hlavne vy sami svojou životosprávou a životným štýlom.

Pracovníci Kardiologického oddelenia
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Informácia pre pacienta
Operácie srdcových chlopní

Srdce je dutý svalový orgán veľkosti päste hmotnosti asi 350 gr. Je uložené uprostred hrudníka medzi pľúcami. Je rozdelené priehradkou na pravú a ľavú časť. Každá časť sa skladá z predsiene a komory.

Chlopne sa nachádzajú na rozhraniach predsiení a komôr ako aj na vyústení komôr do malého a veľkého obehu. Chlopne sú vlastne jednocestné ventily, ktoré usmernujú tok krvi a zabranujú jeho spätnému toku . V srdci sa nachádzajú 4 chlopne.

 1. Aortálna chlopňa  nachádza sa na vyústení výtokového traktu ľavej komory do aorty a zabranuje spätnému toku krvi do komory.
 2. Mitrálna chlopňa tvorí rozhranie medzi ľavou predsienou a ľavou komorou.
 3. Pulmonálna chlopňa je obdobou aortálnej ,ale nachádza sa na pravom srdci a zabranuje spätnému toku krvi z pľúcnej artérie do pravej komory.
 4. Trikuspidálna chlopňa tvorí rozhranie medzi pravou predsienou a komorou.

Ochorenia chlopní

Stenóza: Je zúženie chlopne .Srdce musí prekonávať zvýšený odpor chlopne čo vedie k zhrubnutiu svaloviny komory /aortálna stenóza/ , alebo sa rozširuje predsien /mitrálna stenóza stáza krvi v malom obehu a v pľúcach/.Výsledkom chyby je zhoršené zásobovanie tela kyslíkom a v konečnom dôsledku pri pretrvávaní ochorenia stav vedie k zlyhaniu srdca.

Insuficiencia -regurgitácia nedovieravosť: Pri nedovieravosti chlopne sa vracia menšie alebo väčšie množstvo už vypudenej krvi .Do obehu sa preto dostane pri jednom vypudení menší objem krvi ako u zdravého človeka. Srdce sa proti tomu bráni zväčšením oddielov srdca do istej miery. Pri pokračovaní ochorenia stav vedie opäť k zlyhaniu srdca.

Chlopnoví chyby je možné liečiť medikamentózne hlavne v prvotných štádiách ochorenia : Lieky ochorenie nevyliečia ,ale zmiernia príznaky respektíve vedú k spomaleniu vývoja ochorenia. Po istom čase trvania choroby je však nutná chirurgická liečba.

Chirurgicky sú 2 možnosti:

 1. Plastika chlopne to znamená jej ponechania a oprava poškodeného miesta .
 2. Náhrada chlopne protézou.

Pri aortálnej chlopni sú možnosti plastiky chlopne veľmi obmedzené a špecifikované väčšinou menším poškodením chlopne. V prevažnej miere sa chlopna nahrádza.

Mitrálna chlopna poskytuje širšie spektrum využitia plastiky teda jej upravenie a ponechanie na mieste. Pri nemožnosti plastiky sa tiež mení protézou. Trikuspidálna chlopna sa najčastejšie rieši plastikou ,len ojedinele sa nahrádza . Pulmonálna chlopna býva poškodená len zriedka. Na výber sú mechanická a biologická protéza.

Mechanická chlopna je vyrobená z uhlíkových vlákien a má záruku neobmedzene dlhej funkčnosti. Jej nevýhodou je nutná trvalá antikoagulačná liečba t.j. užívania lieku proti zrážaniu krvi /Orfarin/ a nutné sú tiež pravidelné kontroly hladiny zriedenia krvi /vyšetrenia Qiuck ,INR/. Je prítomné riziko zvýšenej krvácavosti /napr. aj bežné odreniny môžu krvácať/.

Biologická chlopna je vyrobená z biologického materiálu. Pri použití tejto chlopne je nutná len 3 mesačná doba užívania Orfarínu. Nevýhodou tejto chlopne je predovšetkým kratšia životnosť cca 10- 15 rokov. Preto sa implantujú hlavne starším pacientom.

Počas výmeny resp. plastiky chlopne , funkciu srdca a pľúc preberá prístroj na mimotelový obeh. Pooperačne je pacient ešte uspatý prevezený na OAIM oddelenie , kde sa prebúdza z anestézy. Dĺžka pobytu je najčastejšie 2 až 4 dni. Úspešnosť operácie chlopní pri ich správnom načasovaní je na našom pracovisku 90 až 95 %.

Po prepustení z nemocnice je nutné sledovať a korigovať hladinu Orfarinu /Quick ,INR/ , ďalej je nutná prísna prevencia infekčnej endokarditídy až zápalu vnútro srdia .Infekčná endokarditída môže byť príčinou deštrukcie chlopne. Antibiotiká pred každým chirurgickým výkonom ako prevencia .Z komplikácii môžu byť prítomné stavy dezorientácie ako následok mimotelového obehu a niekolkohodinovej anestézy .Pooperačne sa môžu objaviť ranové komplikácie v zmysle zhoršeného hojenia operačnej rany hlavne u diabetikov a obéznych pacientov.

Ďalším limitujúcim faktorom vo fyzickej záťaži je hrudná kosť , ktorá bola počas operácie rozrezaná a následne opäť zošitá. Kosť bude plne zrastená a teda plne funkčná o 6 mesiacov. V období hojenia sa nesmú vykonávať fyzicky náročné práce ,ktoré by mohli viesť k nestabilite hrudnej kosti a následnej reoperácii. Každý pacient po kardiochirurgickom výkone má nárok na kúpeľnú liečbu ,ktorá je súčasťou rekonvalescencie a vedie k skoršiemu návratu pacienta do bežného života.

Pracovníci Kardiochirurgického oddelenia
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Informácia pre pacienta
pacienta pri transezofageálnej (pažerákovej) echokardiografii

Vážený pacient, pacientka,

Dovoľte, aby sme Vám i touto formou objasnili význam a postup pri transezofagovej echokardiografii.

Toto vyšetrenie predstavuje v súčasnej dobe dobre vypracovanú vyšetrovaciu metódu na zobrazenie srdca a hrudnej aorty, ich štruktúru a tiež posúdenie funkcie srdcových oddielov a chlopní.

K vyšetreniu pristupujeme len vtedy, ak sme nezískali potrebné informácie z transtorakálneho t. j. klasického prístupu. Vyšetrenie vykonáva len lekár špecialista v danom odbore. Pacient musí prísť na vyšetrenie nalačno aspon 8 hodín nesmie jesť a piť. Po miestnom znecitlivení sa pristúpi k zavádzaniu sondy do pažeráka. Je potrebné aby si pacient vybral zubnú protézu a informoval lekára o prípadných chorobách pažeráka, priedušiek, krvácaní a o alergii na lieky. Dĺžka vyšetrenie je približne 15-20 minút, nález sa zaznamenáva na videopásku. Počas vyšetrenia je neustále snímané EKG na monitore.

Závažné komplikácie vzniknuté v priebehu vyšetrenia sú vzácne, ale pre úplnosť ich uvádzame:

 • poškodenie pažeráka alebo žalúdka,
 • prechodný vzostup alebo pokles krvného tlaku,
 • poruchy srdcového rytmu, predsienová alebo komorová tachykardia,
 • ochrnutie hlasiviek,
 • bronchospazmus, t.j. stiahnutie priedušiek,
 • srdcové zlyhanie,
 • útlm dýchania,
 • alergické reakcie,
 • poruchy srdcového rytmu.

Informácie pre pacienta
Rádiofrekvenčná katétrová ablácia

Vážená pacientka, vážený pacient,

Rádiofrekvenčná ablácia je invazívna liečebná metóda používaná na liečbu niektorých porúch srdcového rytmu, najčastejšie supraventrikulárnych tachykardií. Realizuje sa v priamej náväznosti na elektrofyziologické vyšetrenie, zvyčajne v jednom sedení. Elektrofyziologickým vyšetrením sa potvrdí určitý typ poruchy rytmu a určia sa miesta v srdci, ktoré sú kľúčové pre vznik alebo udržiavanie tachykardie. Jeden z elektrofyziologických katétrov - tzv. ablačný je napojený na ablátor-generátor radofrekvenčného elektrického prúdu.

Ablačný katéter je umiestnený na presne špecifikované miesto potrebné pre vznik alebo udržiavanie arytmie. Prechodom rádiofrekvenčného elektrického prúdu katétrom dochádza k ohrevu tkaniva srdca v mieste kontaktu katétra so srdcom. Ohriatím tkaniva na určitú teplotu dochádza k umelému poškodeniu malého okrsku tkaniva. Táto oblasť následne stráca schopnosť viesť elektrický vzruch, čím sa prerušuje arytmia, respektíve sa strácajú podmienky pre jej opätovný vznik.

Počas RF ablácie pacient nakrátko pociťuje nepríjemný pocit na hrudníku. RF ablácia má oproti medikamentóznej liečbe tú výhodu, že pri viacerých typoch arytmií ponúka možnosť trvalého vyliečenia, bez potreby dlhodobého užívania liekov. Úspešnosť RF ablácie sa pohybuje v závislosti od poruchy rytmu medzi 70-90%.

Komplikácie sú minimálne a zriedkavé. Okrem komplikácií uvedených pri elektrofyziologickom vyšetrení sú to dôsledky vyplývajúce z pôsobenia rádiofrekvenčného prúdu na určité oblasti srdca. Môže dôjsť k poškodeniu fyziologických dráh pre prevod elektrického vzruchu z predsiení na komory, s následným vznikom pomalej frekvencie srdca a nutnosťou zavedenia trvalého kardiostimulátora. V špecializovaných centrách patrí spolu s elektrofyziologickým vyšetrením k rutinným zákrokom.

Pracovníci Kardiologického oddelenia
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Informácia pre pacienta
Revaskularizačná operácia srdca pomocou aorto-koronárneho premostenia (CABG).

Vážená pacientka, vážený pacient,

na základe výsledkov doteraz realizovaných vyšetrení a po dôkladnom rozbore Vášho zdravotného stavu sme dospeli k rozhodnutiu o potrebe operačného riešenia ochorenia Vášho srdca. Základným dôvodom je ischemická choroba srdca, ktorá spôsobuje nedostatočné prekrvenie srdcového svalu, a tým prejavy slabosti, bolestí na hrudníku, dýchavice a nevýkonnosti. Pred samotným operačný výkonom je nutný Váš informovaný súhlas s doporučovaným zákrokom. Preto si pozorne prečítajte nasledujúci text, v ktorom sa dozviete základné informácie. S prípadnými ďalšími Vašimi otázkami sa obráťte na Vášho ošetrujúceho lekára.

Čo je ischemická choroba srdca?

Je to ochorenie srdca, ktoré je spôsobené nedostatočným prívodom krvi do srdcového svalu. Tým vzniká nepomer medzi potrebou a dodávaním kyslíka a iných živín pre bunky. Toto ochorenie je dôsledkom aterosklerózy, čiže dlhodobým zužovaním tepien srdca v dôsledku ukladania tukových častíc. Kým to zúženie nie je veľké, organizmus sa dokáže vysporiadať s týmto postihnutím. Preto dlhé roky mnohí pacienti nepociťujú žiadne ťažkosti. Ak však dôjde k prejavom slabosti, bolestí na hrudníku, dýchavici a nevýkonnosti, je už postihnutie závažné a vyžaduje si liečbu. V prípade, že nepostačuje pravidelné užívanie liekov, alebo nie je možné rozšíriť zúžené miesto pomocou „balónika“ (perkutánnej koronárnej intervencie), je potrebná operácia ciev srdca.

Čo je aorto-koronárne premostenie - CABG?

Skratka CABG je odvodená od anglického výrazu Coronary Artery Bypass Graft. Znamená to cievne premostenie pomocou štepu medzi aortou a srdcovou tepnou. Pomocou tohto premostenia sa obchádza“ zúžené miesto srdcovej tepny, a tým sa zabezpečí dostatočný prívod krvi do srdcového svalu. Zlepšením prekrvenia sa zlepšuje dodávanie kyslíka a ostatných živín do buniek srdca. Cieľom je zlepšenie funkcie buniek a tým celého srdca.

V zásade sú 2 možnosti cievneho štepu:

 1. tepenný (arteriálny) – používa sa vždy ak to dovoľujú anatomické pomery, lebo z dlhodobého hľadiska je predpoklad dlhšej priechodnosti. Zvyčajne sa používajú tepny vnútornej steny hrudníka. Nevýhodou je, že v ideálnom prípade sa dajú použiť len na 2 premostenia.
 2. žilný (venózny) – väčšinou sa získava vyoperovaním žily z dolnej končatiny. Takto vypreparovaná žila tam nebude chýbať, lebo dolná končatina má 2 žilové systémy, ktoré si vzájomne pomáhajú.

Čo je nutné dodržať pred operáciou?

Nutné je upozorniť ošetrujúceho lekára na prípadné alergie po liekoch alebo iných prípravkoch. Minimálne 12 hodín pred plánovaným výkonom nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred výkonom si odložte náhrdelníky, retiazky, prívesky, náušnice a vyberateľné zubné protézy. Dodržať ďalšie inštrukcie ošetrujúceho lekára a zdravotnej sestry.

Ako prebieha samotný operačný výkon?

Výkon sa robí na špeciálne vybavenom operačnom sále. Vykonáva sa v celkovej anestéze (umelom spánku) za sledovania všetkých životne dôležitých funkcií. Operačný rez sa vedie v strednej časti hrudníka. Pre prístup k srdcu je potrebné otvoriť hrudný kôš, rozpílením hrudnej kosti. Následne sa napája mimotelový obeh, ktorý počas operácie nahrádza funkciu srdca, a tým zabezpečuje dostatočné prekrvenie celého tela. Až po zvládnutí tohto náročného úkonu je možné operovať cievy na srdci. Súbežne od začiatku operácie, druhý tím preparuje žilu z dolnej končatiny. Potom sa po precíznom umiestnení štepu postupne našije na poškodenú srdcovú (koronárnu) tepnu za jej zúžené miesto a druhým koncom na aortu. Tým sa obíde kritické zúženie koronárnej tepny. Obdobným spôsobom sa našijú ďalšie premostenia (bypassy). Ich počet závisí od počtu postihnutých ciev na srdci. Následne sa srdce oživuje, nadobúda späť svoje funkcie a postupne sa odpája mimotelový obeh. Výkon sa ukončuje zošitím všetkých vrstiev operačnej rany.

Bezprostredne po výkone je potrebné odsávanie tvoriacej sa tekutiny a prebytočnej krvi v okolí srdca a operačných rán, pomocou špeciálnych hadičiek. Tie sa v priebehu niekoľkých hodín odstranujú.

Celý výkon trvá niekoľko hodín, väčšinou 4 – 6 hodín. Po operácii je nutné sledovanie na Oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Po stabilizácii stavu je možný preklad na Kardiochirurgické oddelenie.

Čo je potrebné dodržať po operácii?

Dôležitý je úvodný pokoj na lôžku a spolupráca s ošetrujúcim zdravotníckym personálom. Potrebné je včas hlásiť nepravidelnosť pulzu, sťažené dýchanie, bolesti na hrudníku alebo problémy s močením. Zakázané je namáhať sa, dvíhať ťažšie predmety, alebo iné náročnejšie činnosti horných končatín. Taktiež nevhodné je hlboké dýchanie a úsilný kašeľ. Dôvodom je správne zhojenie operačnej rany, vrátane zrastenia sa hrudnej kosti. Dôraz sa kladie na elastickú bandáž DK a postupnú rehabilitáciu, vrátane dychových cvičení

Aké sú možné riziká a komplikácie operácie?

V zásade sú komplikácie vzácne, napriek tomu je potrebné Vás o nich pravdivo a otvorene informovať. Absolútnu bez rizikovosť výkonu nie je možné garantovať, zároven však zdôraznujeme, že štandardne dodržiavame zásady prevencie výskytu komplikácií. Úspešnosť nášho pracoviska je cca 96%. Operačné riziko je u každého pacienta rôzne. Samotné riziko ovplyvnuje niekoľko faktorov. Najzávažnejšie sú: vek, stupen naliehavosti výkonu, predchádzajúce operácie srdca, ženské pohlavie, znížená funkčnosť ľavej komory, viac -cievne postihnutie. Zo strany pacienta sú dôležité aj iné pridružené ochorenia: vysoký krvný tlak, poruchy rytmu, cukrovka, ochorenia obličiek a krvi, prekonané cievne príhody (vrátane mozgovej porážky), ...

Ďalším, veľmi podstatným faktorom je správne dodržiavanie doporučení v pooperačnom priebehu.

Najčastejšou komplikáciou sú prechodné poruchy rytmu, ktoré sa zvládajú podávaním liekov. Druhou najčastejšou komplikáciou je krvácanie operačnej rany s potrebou jej revízie (chir. kontroly). Obávanou komplikáciou je perioperačný infarkt myokardu, vyskytuje sa u 3 – 5% pacientov.

Z neurologických komplikácií sa uvádza vznik náhlej cievnej mozgovej príhody (3%), alebo prechodné zhoršenie mozgových funkcií (3%), ktoré sa po liečbe upravuje. Pri správnom ošetrovaní operačnej rany sú problémy s hojením u < 3% pacientov. Ak sa doporučované opatrenia poctivo nedodržujú výskyt sa podstatne zvyšuje. Z ďalší komplikácií je riziko poškodenia iných orgánov: postihnutie alebo zápaly pľúc (2 – 4%), zápaly mediastína (1 – 4%), zníženie funkčnosti obličiek s potrebou dialýzy (< 1,5%) a GIT ťažkosti ( < 2%). Všeobecne výskyt komplikácií s následkom smrti je cca 4 %.

Pracovníci Kardiochirurgického oddelenia
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Informácia pre pacienta
Vážená pacientka, vážený pacient,

v nasledujúcom dokumente Vám približujeme zásady, ktoré by ste mali dodržiavať po prepustení z hospitalizácie, počas ktorej ste podstúpili operáciu srdca.

Denný program

 • prvé dva týždne pokračovať v cvičení, ktoré ste sa naučili v nemocnici. Tým, že pravidelne cvičíte, posilňujete a trénujete svoje srdce, plúca a cievy a umožňujete, aby pracovali efektívnejšie
 • cvičenie vykonávajte niekolkokrát denne s prestávkami
 • polohovanie hrudníka: v lahu na chrbte dáte horné končatiny za hlavu po dobu maximálne 1 hodinu
 • dôležité je sledovať svoje subjektívne pocity počas cvičenia. Ak sa objaví neprimeraná dýchavičnosť, bolesti v hrudníku, závraty či pocit arytmie (nepravidelnej srdcovej činnosti), treba cvičenie okamžite prerušiť.
 • postupne zaraďte vychádzky vonku

Starostlivosť o operačnú ranu

Hrudník

 • po operácii srdca hrudná kosť zrastie počas 8 - 1 2 týždňov
 • jazvu nechajte úplne zahojiť, nepremáčajte ju, umývajte len čistou vodou, po odpadnutí krusty robíme jemnú masáž jazvy podľa inštrukcií fyzioterapeuta, ženy nosia volnejšiu podprsenku. Jazva má byť suchá, pokojná, nebolestivá. Pri mokvaní, začervenaní, zapálení jazvy, či pri zvýšení telesnej teploty sa poraďte s chirurgom.
 • z ľahu do sedu striedajte strany, opora na oboch lakťoch s pretočením na krátko na jeden bok alebo sa do sedu priťahujte zásadne obidvoma rukami. Vstávanie z kresla, stoličky je šetrnejšie z mierneho predklonu, bez prílišnej opory o ruky v prvých dvoch týždňoch. Vyhýbajte sa tiež polohám, pri ktorých sa musíte vzpierať na rukách
 • po dobu zrastania a kalcifikovania hrudnej kosti nenoste ťažké predmety, ani nedvihajte, nenoste nákupné tašky, nenadvihujte nábytok a pod.
 • do 2 mesiacov neležať v polohe na bruchu
 • polohu v lahu na boku striedať s polohou na chrbte, hlava mierne podložená. Vyhýbajte sa bolestivým polohám a nepríjemným polohám pre hlavu a hrudník
 • obmedzte zatiaľ predklony
 • do 2 mesiacov vynechajte ťažšie domáce práce, veľké upratovanie, najmä dlhšie polohy rúk nad hlavou ako je umývanie okien, vešanie záclon, prenášanie objemných aj ľahších predmetov vo vystretých rukách pred sebou, vysávanie

Dolné končatiny

 • večer pred spaním odviazať elastickú bandáž z dolných končatín
 • dolné končatiny osprchovať vlažnou vodou
 • jemne osušiť čistým uterákom
 • operačnú ranu vydezinfikovať a nechať voľnú, neprekrytú
 • ráno pri bandážovaní dolnej končatiny začíname obvíjať od článkov prstov cez pätu, lýtko a pokračovať smerom nahor
 • dôležité je nakladať bandáž dolných končatín ešte aspoň 3 mesiace po operácii
 • pri sedení je potrebné vykladať si dolné končatiny do vodorovnej polohy, precvičovať kĺby a svaly od prstov po bedrá (prevencia opuchov)

Pohybový režim

 • naučenú cvičebnú zostavu opakujte 2-4 krát denne
 • pri optimálnej intenzite zaťaženia je dolnou hranicou trvania cvičenia 30 minút, pri nízkej intenzite by malo cvičenie trvať minimálne 45 minút. Z toho vyplýva, že čim je vyššia intenzita a frekvencie cvičenia, tým môže byť cvičenie kratšie a naopak
 • postupne zvyšujeme záťaž, vrátane chôdze po a zo schodov, chôdzu po rovine (dvakrát - trikrát denne 200m a postupne predlžovať), pridávame drepy, bicyklovanie na stacionárnom bicykli s najmenším odporom (najprv 5 minút a potom postupne predlžovať)
 • pred a po cvičení si merať tlak krvi a pulzovú frekvenciu, tak isto sledovať svoju aktuálnu pulzovú frekvenciu (zmerajte si pulz 10 počas sekúnd a výsledok vynásobte 6), intenzita cvičenia by mala byť okolo 50-70% z maximálnej pulzovej frekvencie (orientačný vzorec 180-vek)
 • najúčinnejšou formou pohybu je chôdza, turistika, odporúča sa stredne rýchle tempo
 • potrebné je dodržiavať pravidelný rytmus dýchania, precvičujeme dýchaciu gymnastiku - nádych nosom, pauza na konci nádychu, pomalý výdych pri otvorených ústach, postupne predlžujeme dĺžku výdychu, dýchanie musí byť vždy pohodlné a prirodzené
 • precvičujeme bráničné dýchanie a dýchanie v oblasti dolných rebier
 • fyzická záťaž nesmie prekročiť hranicu bolesti, ani Vás nadmerne vyčerpať alebo unaviť
 • ak pri cvičení môžete rozprávať normálne a nie ste zadýchaný, je intenzita cvičenia nízka {napr. bežná prechádzka po chodníku alebo po lese,..)
 • správne cvičíte vtedy, ak dýchate intenzívne, hovoriť môžete, ale dosť namáhavo (túra, neskôr bicyklovanie, po zahojení hrudnej kosti aj plávanie, beh na lyžiach)
 • príliš intenzívne cvičenie je v prípade, že už nemôžete hovoriť, pretože potom by ste lapali po dychu. Okamžite uberte intenzitu, ak neviete povedať súvislo ani tri slová, je to signál, že treba rázne ubrať na intenzite

Na čo si dávať pri cvičení pozor

 • príliš vysoká intenzita cvičenia je u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením nevhodná, pretože metabolizmus sa potom už stáva anaeróbnym a v krvi stúpa hladina kyseliny mliečnej
 • pri cvičení nezadržiavame dych
 • nikdy necvičíme hneď' po jedle
 • nezabúdajte dodržiavať pitný režim !!!
 • vyhýbajte sa vysokým teplotám na priamom slnku
 • zvoľte si primerané oblečenie a obuv

Neodporúčané činnosti

 • fitness, posilňovňa so silovými prvkami a záťažou
 • prudké rotačné pohyby trupu, doskoky, behy v tvrdom teréne
 • jazda na bicykli v teréne
 • kolektívne športy - basketbal, volejbal, futbal, hokej (nárazy do hrudníka), tenis, squash
 • riadenie auta, motocykla v období hojenie hrudnej kosti

Životospráva

 • zelenina a ovocie,
 • uprednostnite rastlinné tuky, olivový olej namiesto stužených tukov
 • celozrnné pečivo, cestoviny, strukoviny, obmedzte biele pečivo, keksy, sušienky, najmä vo večerných hodinách
 • mäso chudé, biele, rybacie
 • mliečne výrobky
 • pitný režim, denne vypiť aspoň 2 litre nesladených tekutín
 • pravidelné stravovanie ideálne rozdelené do 4-7 menších dávok denne

Pozitiva pravidelnej fyzickej aktivity

 • znižuje sa srdcová frekvencia
 • klesá krvný tlak
 • zvyšuje sa vitálna kapacita pľúc
 • pôsobením pohybu telo sa dokáže dlhodobo lepšie vyrovnávať so stresom a záťažovými situáciami (vyplavenie hormónov šťastia, endorfinov)
 • zlepšuje tzv. inzulinovú rezistenciu, znižuje hladinu glykémie
 • znižuje hladinu cholesterolu v krvi
 • zlepšuje metabolizmus kostnej hmoty, bráni rozvoju osteoporózy

Kúpeľná liečba:

Indikovaná je Vašim lekárom do H roka po operácii. Pobyt v kúpeľoch je príprava na návrat k Vašim pôvodným denným aktivitám, slúži pre obnovu kondície a psychickej pohody.

Pracovisko kardiovaskulárnej rehabilitácie

Informácie pre pacientov
Život s kardiostimulátorom

Vážená pacientka, vážený pacient,

Môže sa stať, že niekedy budete musieť podstúpiť, alebo ste už podstúpili implantáciu kardiostimulátora. Napriek tomu, že nikoho nenadchýna predstava operácie, stretávame tisíce ľudí, ktorí vedú normálny, plnohodnotný, väčšinou neobmedzený život vďaka pozoruhodnému maličkému elektronickému zariadeniu - kardiostimulátoru. Pravdepodobne máte množstvo otázok, na ktoré vám je potrebné odpovedať. Práve na to vám poslúži táto príručka. Informácie, ktoré vám poskytne na nasledujúcich stranách a ktoré vám dodajú pocit istoty a optimizmu, sú zamerané na zodpovedanie väčšiny vašich otázok a na uľahčenie problémov, ktoré môžu vzniknúť. Okrem týchto všeobecných informácií s vami váš lekár prediskutuje všetky prípady, ktoré sú pre vás špecifické.

Hlavným cieľom tejto príručky je ukázať vám, že kardiostimulátory skutočne fungujú! Po implantácií kardiostimulátora sa prevažnej väčšine pacientov vylepší kvalita života a pocit zdravia.

Prečo potrebujete kardiostimulátor?

Väčšina kardiostimulátorov sa odporúča pri symptómoch, ktoré vznikajú pri pomalej frekvencii srdca. Je veľa dôvodov pomalej frekvencie srdca. Dva najbežnejšie sú spôsobené chorobou prirodzeného srdcového kardiostimulátora - SA uzla, alebo prevodového systému srdca. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Srdce a choroby srdca.

Tieto choroby môžu spôsobiť, že vaše srdce:

 • bije príliš pomaly - po celý čas
 • bije príliš pomaly - len výnimočne
 • bije raz príliš pomaly, inokedy zas príliš rýchlo

Ak nastane niektorá z týchto porúch, vaše srdce nedodáva dostatok krvi, aby uspokojilo potrebu vášho tela, dôsledkom čoho sa môžete cítiť unavený, slabý, malátny, byť dýchavičný, alebo pociťovať závrate, alebo dokonca odpadnúť.

Ako Vám kardiostimulátor pomáha?

Vaše srdce má vlastný prirodzený stimulačný systém, ktorý posiela drobné elektrické impulzy na vedenie srdcovej frekvencie a rytmu. Umelý kardiostimulátor monitoruje vašu srdcovú frekvenciu a rytmus a vyrába elektrické impulzy práve vtedy, keď toho nie je schopné vaše vlastné srdce. Kardiostimulátor používa len veľmi malé množstvo elektrickej energie - podobné ako by použilo zdravé srdce. Práve preto vám kardiostimulátor pomáha vytvoriť primeranú srdcovú frekvenciu a rytmus, ktorý vám obratom pomáha cítiť sa lepšie. Mnoho zastimulovaných pacientov zistilo, že s kardiostimulátorom sú schopný nerušene vykonávať činnosti ktoré boli predtým nútený prerušiť.

Čo je kardiostimulátor?

Kardiostimulátor je dvojdielny systém, ktorý je implantovaný v priebehu menšieho operačného zákroku. Dva diely tvorí: generátor impulzov, bežne nazývaný kardiostimulátor elektróda alebo elektródy (niektoré systémy používajú jednu elektródu, zatiaľ čo iné vyžadujú dve) Generátor impulzov riadi stimulačný systém. Pozostáva z batérie a z elektrického obvodu, ktorý podľa potreby vyrába elektrické impulzy. Typický generátor impulzov je veľmi malej veľkosti, často je široký menej ako päť centimetrov a tenší ako šesť milimetrov. Váži okolo 25 gramov alebo aj menej. Obyčajne je tento generátor impulzov implantovaný v hornej časti hrudníka (na ľubovoľnej strane tela), priamo pod kožu blízko kľúčnej kosti. Elektródy sú tenké, špeciálne odizolované drôty. Tieto sú zavedené cez žilu do vášho srdca, kde sa spájajú s jeho stimulačným systémom. Prenášajú elektrické impulzy z generátora impulzov a snímajú informácie z vášho srdca, ktoré spätne odovzdávajú generátoru.

Operačný zákrok.

Nikto nie je nadšený vyhliadkou operačného zákroku - aj keď miniatúrneho. Implantácia kardiostimulátora je v súčasnej dobe bežný zákrok, ktorý je uskutočnovaný na operačnej sále alebo v kardiologicko - katetrizačnom laboratóriu. Doba trvania tohto zákroku je väčšinou jedna až dve hodiny. Zákrok normálne vyžaduje minimálne množstvo anestetík, čo znamená, že budete celkom uvoľnený a pri vedomí. Napriek tomu dostanete injekciu, ktorá zabezpečí lokálne znecitlivenie operovaného miesta.

Pred operačným zákrokom.

Niekoľko hodín pred operačným zákrokom vás požiadajú nejesť a nepiť. Príprava na operáciu zahna umytie hornej časti hrudníka (operovaného miesta) pomocou antibakteriálneho mydla, aby sa zabránilo prípadnej infekcii. Prípadné ochlpenie operovaného miesta bude oholené. Ak nosíte naslúchací aparát, okuliare, kontaktné šošovky, alebo umelý chrup, budete požiadaní aby ste si tieto veci pred zákrokom snali. Aby mohlo byť počas operácie monitorované vaše srdce, na vašom hrudníku, chrbte, ramenách, alebo na nohách budú umiestnené EKG elektródy. Na ruku vám dajú tlakomer, aby bolo možné v pravidelných intervaloch kontrolovať váš krvný tlak. Taktiež vám bude podávaná infúzia s liekmi.

Čo sa deje v priebehu operácie?

Budete prevezený do špeciálnej miestnosti plnej vybavenia a ľudí. Uložia vás na operačné lôžko a bezpečnostnými pásmi vám upevnia nohy. Takisto budú upevnené aj vaše ramená, čo je veľmi dôležité pre plynulý priebeh operácie. Znovu vám umyjú hrudník a prikryjú ho špeciálnou prikrývkou. Operované miesto vám umĹ•tvia-znecitlivia lokálnym anestetikom (podobným tomu, ktoré používa váš zubný lekár na znecitlivenie zubov). Zatiaľ čo vám budú implantovať kardiostimulátor a elektródy môžete pocítiť istý tlak. Ak začnete pociťovať ťažkosti, okamžite informujte lekára, aby vám v takomto prípade mohol podať lieky ktoré udržia operovanú oblasť necitlivú. V momente keď sú elektródy na mieste, môže vás lekár požiadať aby ste hlboko dýchali a zakašľali, zatiaľ čo on bude sledovať rntgen vášho srdca. Robí to preto aby sa uistil, že elektródy sú dobre umiestnené.

Po operácii

Pravdepodobne strávite krátky čas v pooperačnej miestnosti. Môžu sa vyskytnúť slabé bolesti v okolí miesta rezu, kde bol implantovaný kardiostimulátor. Toto sa rieši podaním liekov proti bolesti. Už niekoľko hodín prípadne dní po zákroku obyčajne môžete odísť - všetko závisí od toho, aký bude váš stav a ako sa budete cítiť.

Obdobie rekonvalescencie.

Po operácii si budete ešte nejakú dobu prítomnosť kardiostimulátora uvedomovať. Je to normálny pocit, ktorý časom vymizne. Niekedy sa v okolí kardiostimulátora objavia čierne a modré škvrny, ktoré sa časom stratia a sú dôsledkom operačného zákroku. Ak ale váš rez sčervenie, je horúci, viac bolestivý a opuchnutý alebo začne z neho presakovať tekutina, ihneď vyhľadajte vášho lekára. Takisto zavolajte vášmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne horúčka. Nečakajte až do dna vašej plánovanej kontroly! V priebehu prvých týždnov po operácii sa vyvarujte prudkých pohybov, naťahovaniu a dvíhaniu vášho ramena . Váš lekár vám povie, kedy sa budete môcť začať normálne kúpať a vyvíjať bežné aktivity. Príznaky, ktoré ste zažívali pri abnormálnom srdcovom rytme by mali ubúdať a nakoniec úplne vymiznúť. Ak si všimnete nové pocity počas toho ako sa vaše telo prispôsobuje kardiostimulátoru, oboznámte s nimi vášho lekára. Týmto pomôžete vášmu lekárovi prispôsobiť naprogramované hodnoty na kardiostimulátore vašim osobným potrebám.

Následná ambulantná starostlivosť.

Kardiostimulátory sú neobyčajne samostatné zariadenia. Napriek tomu, je veľmi dôležité pravidelne ich kontrolovať, aby mal lekár istotu, že fungujú presne a že ich naprogramovanie zodpovedá vašim potrebám. Keď je kardiostimulátor implantovaný, je naprogramovaný tak, aby zodpovedal vašim potrebám. Tieto potreby sa môžu časom meniť. Preprogramovanie kardiostimulátora je jednoduchý proces, ktorý je vykonávaný v priebehu vašej návštevy u lekára. Typická ambulantná kontrola u lekára obyčajne zahĹ•na krátke vyšetrenie, EKG a podrobné vyhodnotenie práce kardiostimulátora. Vyšetrenie vášho kardiostimulátora je rýchle a bezbolestné. Váš lekár má špeciálne zariadenie, ktoré komunikuje s vašim kardiostimulátorom bez akéhokoľvek chirurgického zákroku.

Ako pracuje vaše srdce?

Vaše srdce má štyri dutiny. Každá dutina je uzavretá stenou svalov a oddelená od iných dutín chlopnou. Pravá horná dutina - pravá predsien zachytáva krv vracajúcu sa z tela a posúva ju do nižšej pravej dutiny - pravej komory. Pravá komora vhána krv do pľúc, kde sa krv zbavuje kysličníka uhličitého a prijíma kyslík. Krv sa vracia z pľúc do hornej ľavej dutiny srdca - ľavej predsiene, ktorá ústi do dolnej ľavej dutiny - ľavej komory. Ä˝avá komora je hlavnou pumpou. Posiela krv do veľkého krvného obehu, aby zásobila každú bunku v tele kyslíkom a živinami.

Čo je prirodzený kardiostimulátor srdca?

Vaše srdce je nenahraditeľný sval, ktorý bije viac ako 100 000 krát za den, vysiela 6 tisíc litrov krvi cez 20 000 km žíl a ciev, ktoré tvoria váš krvný obeh. Bije 24 hodín denne celý život a zásobuje telo kyslíkom a živinami. Prirodzený kardiostimulátor srdca je sinoatriálny uzol, nazývaný SA uzol. Nachádza sa v pravej predsieni. SA uzol dostáva príkazy z mozgu a iných centier, ktoré riadia srdcový výkon aby boli uspokojené potreby tela. SA uzol vysiela drobné elektrické signály do predsiení, ktoré sa zmršťujú a tým pumpujú krv do komôr pod nimi. Elektrické signály potom prechádzajú cez atrioventriculárny uzol, nazývaný AV uzol, do komôr. Komory sa v dôsledku týchto impulzov zmrštia a vypudia krv do tela a do pľúc. Koordinovaná činnosť predsiení a komôr sa nazýva srdcový cyklus.

Aké problémy môžu nastať s prirodzeným kardiostimulátorom?

Dve najčastejšie choroby, ktoré ovplyvnujú prirodzený srdcový rytmus sú spôsobené SA uzlom a elektrickým vodivým systémom predsiení a komôr. Kardiostimulátor je často predpisovaný, keď poruchy vodivého systému spôsobujú príliš pomalé bitie srdca. EKG (elektrokardiogram) je grafické znázornenie srdcového rytmického elektrického vedenia. Vyhodnotenie EKG pomáha lekárovi identifikovať poruchy srdcového elektrického vodivého systému. Keď choroba ovplyvní SA uzol, spôsobí to ochorenie často známe pod menom syndróm chorého sinusového uzla (Sick Sinus Syndrome) alebo dysfunkcia sínusového uzla. Prejavom tejto choroby je zmenený srdcový rytmus. Toto ochorenie spôsobuje nenormálne pomalú srdcovú frekvenciu alebo stredne pomalú frekvenciu, ktorá sa v niektorých prípadoch môže striedať s rýchlou. Pomalá srdcová frekvencia môže byť aj v dôsledku prerušenia elektrického vodivého systému medzi predsienami a komorami. Táto porucha sa nazýva srdcový blok, alebo AV blok. Sú rôzne stupne AV blokov a nie všetky vyžadujú kardiostimulátor.

Ako kardiostomulátor pracuje?

Toto maličké zariadenie je uspôsobené na stimulovanie vášho srdca. Spomente si, že kardiostimulátor je dvojdielny systém zložený z generátora impulzov a jednej alebo dvoch elektród. Generátor impulzov - časť stimulačného systému, obsahuje ”mozog” kardiostimulátora. Tento takzvaný ”mozog” je skutočne rafinovaný elektrický obvod, ktorý monitoruje vašu srdečnú aktivitu a začína stimuláciu vtedy, keď je potrebná. Elektródy sú veľmi tenké izolované drôty, ktoré prenášajú stimulačné impulzy do vášho srdca. Okrem toho odovzdávajú informáciu o srdcovej činnosti späť do ”mozgu” generátora impulzov. Obvod kardiostimulátora zahĹ•na pamäťové funkcie, kde sú ukladané informácie o srdcovej činnosti a o kardiostimulátore. V priebehu ambulantnej kontroly váš lekár môže vyvolať tieto informácie, použitím špeciálneho počítača nazývaného programátor. Tento proces sa nazýva snímanie informácií z kardiostimulátora. Obohatí vášho lekára o veľké množstvo informácií o vašej stimulačnej liečbe. Tieto informácie môže lekár použiť na preprogramovanie kardiostimulátora tak, aby lepšie slúžil vašim individuálnym potrebám.

Ako je kardiostimulátor pripojený k srdcu?

V hornej časti hrudníka, pod kľúčnou kosťou sa urobí malý rez, tak aby bola prístupná veľká žila uložená vedľa. Elektródy kardiostimulátora sú vedené cez túto žilu do srdca, zatiaľ čo lekári zaznamenávajú tento proces na rntgene. Zavádzanie elektród je starostlivo sledované, aby bolo zabezpečené ich dobré umiestnenie a stabilita. Malé zariadenie s generátorom impulzov je uložené priamo pod kožu v mieste rezu. Potom sú elektródy pripojené ku generátoru impulzov, ktorý je bezpečne uložený v zariadení. Nakoniec je rez zašitý niekoľkými stehmi.

Čo je jednodutinový a dvojdutinový kardiostimulátor?

Výrazy „jednodutinový” a „dvojdutinový” sa vzťahujú na schopnosť stimulačného systému stimulovať a zaznamenávať v jednej alebo dvoch dutinách srdca. Zaznamenávanie je schopnosť kardiostimulátora rozoznať a reagovať na srdcovú elektrickú činnosť. Stimulácia je odovzdávanie elektrických impulzov do srdca, aby bol udržaný stabilný rytmus. Ak je stimulačný systém schopný stimulácie a zaznamenávania v jednej zo srdcových dutín (napr. v predsieni alebo v komore) hovoríme o jednodutinovom systéme. Podobne, keď stimulačný systém je schopný stimulácie a zaznamenávania v oboch dutinách ( v predsieni aj v komore), hovoríme o dvojdutinovom systéme. O tom, ktorý typ je pre vás najvhodnejší, rozhodne váš lekár na základe toho, prečo je pre vás kardiostimulátor potrebný a ako často si vaše srdce vyžaduje jeho pomoc.

Čo sú frekvenčne - prispôsobivé kardiostimulátory?

Niektoré kardiostimulátory rozoznajú kedy vaše srdce potrebuje zvýšiť frekvenciu. Takéto kardiostimulátory sa nazývajú ”frekvenčne prispôsobivé”. Nielen, že zaznamenávajú elektrické impulzy v srdci, ale taktiež používajú jeden alebo dva senzory, ktoré monitorujú prípadnú potrebu tela na zvýšenú frekvenciu srdca. Ĺ peciálne senzory sledujú určité typy telesnej činnosti a iné parametre, ako sú telesná teplota alebo hladina kyslíka v krvi. ”Mozog” kardiostimulátora používa tieto informácie na automatickú zmenu stimulačnej frekvencie v príslušnom čase. Nie každý pacient vyžaduje takýto typ kardiostimulátora. Aká je životnosť kardiostimulátora? Všeobecná životnosť kardiostimulátora je od štyroch do pätnástich rokov. Životnosť kardiostimulátora závisí od toho aká silná je batéria v generátore impulzov ale aj od toho, koľko energie je spotrebovanej na stimulovanie vášho srdca a ako je systém podľa vašich potrieb naprogramovaný. Preto životnosť vášho kardiostimulátora môže byť dlhšia alebo kratšia a nedá sa vopred predpovedať.

Batérie v kardiostimulátore obyčajne nezlyhajú náhle. Jedným z dôvodov pravidelnej kontroly je monitorovanie stavu batérie. V prípade, že je batéria slabá, kardiostimulátor vysiela varujúce signály, ktoré zachytí váš lekár. Ak sa tak stane, objedná vás na výmenu stimulátora. Batéria v kardiostimulátore nemôže byť vymenená tak jednoducho ako v lampáši. Batéria a elektrický obvod sú zaplombované v generátore impulzov, aby boli uchránené od telesných tekutín, s ktorými by v prípadnom kontakte spôsobili skrat. Preto táto výmena vyžaduje chirurgický zákrok, pri ktorom sa nahradí celý generátor impulzov. Normálne je to jednoduchšie ako pôvodný zákrok, pretože elektródy sú už implantované a nevyžadujú nahradenie. Sú len jednoducho pripojené k novému generátoru impulzov. V niektorých prípadoch je však potrebné spolu s kardiostimulátorom vymeniť aj elektródy.

Môžete používať elektrické spotrebiče a zariadenia?

Kardiostimulátory sú vybavené elektrickými obvodmi, ktoré obsahujú filtre na eliminovanie interferencie so zdrojmi rušivých elektrických signálov. To znemená, že pacient s kardiostimulátorom môže bez obáv používať bežné domáce elektrospotrebiče ako sú mikrovlnné rúry, mixéry, holiace strojčeky, sušiče vlasov a väčšina ďalších domácich prístrojov. Pre používanie ručných elektrických domácich spotrebičov platí len jedno jednoduché pravidlo: nepribližujte ich ku kardiostimulátoru na vzdialenosť menšiu než 15-20 cm. Ak napriek tomu pociťujete, že sa s vašim kardiostimulátorom niečo deje, jednoducho tieto prístroje od neho ešte viac vzdiaľte, prípadne ich vypnite. Príznaky by sa mali ihneď stratiť. Používanie elektrickej oblúkovej zváračky, alebo práca s automobilovým zapaľovacím systémom taktiež nepoškodí váš kardiostimulátor, napriek tomu je tu možnosť interferencie. Ak používate takéto alebo podobné zariadenia a začnete mať závrate, alebo pociťovať zrýchlené bitie srdca, jednoducho vypnite zariadenie a vzdiaľte sa od neho. Váš kardiostimulátor bude normálne pokračovať v činnosti.

Používanie mobilných telefónov.

Mobilné a bezdrôtové telefóny sú silným zdrojom elektromagnetických signálov. Napriek tomu, pri dodržaní určitých pravidiel je ich používanie pre pacientov s kardiostimulátorom bezpečné. Nikdy nenoste mobilný telefón v náprsnom vrecku v blízkosti kardiostimulátora. Doporučená vzdialenosť je viac než 15 cm. Počas telefonovania držte mobilný alebo bezdrôtový telefón pri uchu na opačnej strane tela, než máte implantovaný kardiostimulátor. V prípade, že pocítite nevoľnosť alebo iné príznaky toho, že telefón ovplyvnuje činnosť vášho stimulátora jednoducho ho oddiaľte od stimulátora.

Cestovanie

Pacienti s kardiostimulátorom môžu cestovať bez obmedzení, ale musia pamätať na niekoľko drobností. Vždy by mali mať zo sebou kardiostimulátorovú I.D. kartu. Jedným z dôvodov sú detektory na letiskách. Prechádzanie cez detektor kovov na letisku nepoškodí váš kardiostimulátor, ale kov v kardiostimulátore môže spustiť alarm. Ak sa alarm spustí, jednoducho ukážte bezpečnostnej službe vašu kardiostimulátorovú I. D. kartu. Výhodnejšie je upozorniť letiskový personál vopred, že máte kardiostimulátor a vyhnúť sa prechodu magnetickým poľom detektora kovov ,ktoré môže dočasne zmeniť činnosť kardiostimulátora a aj rýchlosť Vašej srdcovej frekvencie.

Medicínske procedúry

Ak sa chystáte podstúpiť nejaký medicínsky zákrok, informujte vášho lekára, zubára, chiropraktika alebo iného zdravotníckeho alebo kozmetického pracovníka, že máte kardiostimulátor. Budú schopní vybrať pre vás najvhodnejšie prístroje. Ak máte pochybnosti o použití nejakého elektrického zariadenia, poraďte sa s vašim lekárom.

Práca a záľuby.

Pacienti sa po implantácii kardiostimulátora zvyčajne rýchlo zotavujú. Po zahojení ramena môžete obnoviť svoje zvyčajné aktivity. Limitujúcim faktorom nie je kardiostimulátor ale ochorenie srdca, ktoré vyvolalo potrebu implantácie kardiostimulátora, prípadne váš celkový zdravotný stav. Naimplantovaný kardiostimulátor nie je dôvodom aby ste obmedzili prechádzky, beh, neriadili auto, neplávali, nekúpali sa, vyhýbali sa sexuálnej aktivite. Pokojne sa môžete vrátiť do práce, venovať sa záľubám ako je práca v záhrade, horská turistika, golf, poľovanie či rybársky šport. Kardiostimulátor nie je prekážkou pre normálny život, ale prostriedkom na návrat k aktivitám, ktoré máte radi. Niektoré aktivity však môžu ovplyvniť činnosť kardiostimulátora. Napríklad, ak máte naimplantovaný frekvenčne prispôsobivý kardiostimulátor môže jazda na koni spôsobiť, že pohybový senzor neprimerane zvýši vašu srdcovú frekvenciu. Ak ste poľovník je vhodné, aby bol kardiostimulátor umiestnený na opačnom ramene, než je to o ktoré opierate zbran. Preto je dobré, aby ste sa poradili so svojim lekárom o vašich aktivitách ešte pred implantáciou kardiostimulátora.

Lekári a sestry kardiologického oddelenia