Oddelenie rádiológie

Rádiologické oddelenie poskytuje komplexnú rádiologickú diagnostiku zahrňujúcu klasické rtg zobrazovanie na digitálnom skiagrafickom prístroji, sonografické vyšetrenia, CT vyšetrenia a široké spektrum endovaskulárnych intervečných výkonov u ambulantných aj hospitalizovaných pacientov.

Rtg technici zabezpečujú prevádzku rtg prístrojov na pracoviskách intervenčnej rádiológie, kardiológie a arytmológie ako aj na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Rádiologické oddelenie je plne digitalizované, disponuje kompletným elektronickým archivačným systémom (PACS) a je prepojené s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami.

Pracoviská: Pracovisko intervenčnej rádiológie | CT pracovisko


Pracovisko intervenčnej rádiológie

Pracovisko intervenčnej rádiológie sa špecializuje na  endovaskulárnu liečbu prakticky všetkých vaskulárnych patológií.  Manažment pacientov sa vykonáva v spolupráci so všetkými oddeleniami SÚSCCH a.s., najmä s angiológickým oddelením /klinické, sonografické a CT ambulantné sledovanie pacientov pred a po endovaskulárnych výkonoch/. Pracovisko je tiež zaradené v sieti MZ SR pre intervenčnú liečbu náhlych cievnych mozgových príhod, neuroembolizačnú liečbu, aortálny endografting a ďalšie výkony vyžadujúce adekvátny „learning curve“ a technické zázemie.  Na katetrizačnej sále rádiologického oddelenia poskytuje tím špecialistov endovaskulárnu liečbu v nasledovnom rozsahu:

Endovaskulárna liečba:
 • akútnej ischemickej mozgovej príhody pri uzávere veľkých mozgových tepien
 • neuroembolizačná liečba
 • masívnej a submasívnej pľúcnej embolizácie pomocou ultrazvukom akcelerovanej trombolýzy
 • periférneho arteriálneho obliterujúceho ochorenia dolných končatín v štádiu klaudikácií aj kritickej končatinovej ischémie, vrátane rekanalizácií chronických totálnych oklúzií up-to date technikami ako aj rôznymi typmi dedikovaného inštrumentária
 • akútnych aj chronických aortálnych syndrómov (aneuryzmy, disekcie, PAO, traumy) ako aj komplexných aortálnych patológií, najmä pomocou endograftingu aorty – EVAR v celej šírke spektra katetrizačných techník
 • cerebrovaskulárnej insuficiencie implantáciou stentov do extra- aj intrakraniálneho karotického riečiska s použitím emboloprotekcie
 • vertebrobazilárnej insuficiencie imlantáciou stentov do vertebrobazilárneho riečiska ako aj endovaskulárna liečba subclavian steal syndrómu
 • renovaskulárnej hypertenzie a ischemickej nefropatie pomocou PTA a implantácie stentov do renálnych artérií
 • abdominálnej angíny pri postihnutí viscerálnych tepien
 • rezistentnej hypertenzie technikou renálnej denervácie
 • tepenných výdutí a cievnych malformácií pomocou perkutánnej embolizačnej liečby
 • akútnej končatinovej ischémie v štádiách I – IIb podľa Rutheforda
 • extenzívnej akútnej hlbokej žilovej trombózy

CT pracovisko

Pracovisko je vybavené CT prístrojom Siemens Somatom Force, ktorý je najmodernejším CT prístrojom využívajúcim tretiu generáciu technológie Dual source a umožňujúcim rýchlejšiu akvizíciu pri vyššom temporálnom rozlíšení s najnižšou možnou radiačnou záťažou. Pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov poskytujeme široké spektrum CT vyšetrení  s dominantným zameraním na diagnostiku ochorení kardiovaskulárneho systému, ako sú CT srdca - koronarografia, CT aortografia, CT angiografia mozgu a periférnych artérií, CT pulmoangiografia. V rámci úzkych indikácii realizujeme špeciálne funkčné vyšetrenia orgánov ako CT perfúzia mozgu, dynamická myokardiálna perfúzia a vyšetrenia pomocou duálnej energie. Zo štandardných CT vyšetrení vykonávame CT mozgu, krku, hrudníka, brucha, chrbtice, stagingové CT. Úzko spolupracujeme s pracoviskami intervenčnej rádiológie, kardiológie, angiológie, oddelením arytmií a kardiochirurgie pri plánovaní endovaskulárnych a kardiochirurgických výkonov a následných postprocedurálných kontrolách a dlhodobom follow-up.

CT koronarografia

Špeciálne CT vyšetrenie, ktoré na základe synchronizácie CT skenovania so srdcovým tepom pacienta snímaného pomocou EKG umožňuje neinvazívne hodnotenie koronárnych artérii a štruktúr srdca.

Na hodnotenie a klasifikáciu postihnutia koronárnych artérii na našom pracovisku používame CAD-RADS 2.0 systém.

Viac informácií o CT koronarografii a systéme CAD-RADS 2.0 nájdete tu.


Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:
 • žiadanku na CT vyšetrenie
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu- textovú a obrazovú dokumentáciu z predchádzajúcich CT/MR vyšetrení

Príprava na CT vyšetrenie:

Absolútnou kontraindikáciou CT vyšetrenia je tehotenstvo.


CT vyšetrenie bez podania kontrastnej látky:
 • bez špeciálnej prípravy
CT vyšetrenie s podaním kontrastnej látky:
 • Vyšetriť hladinu sérového kreatinínu /eGF – pri abnormálnej hodnote je nutné konzultovať s indikujúcim lekárom, event. telefonicky na našom pracovisku.
 • 4 hodiny pred vyšetrením nejesť, nefajčiť.
 • 12 hodín pred vyšetrením ciev na srdci – CT koronarografia:  nepiť kávu, čaj, energetické a kofeínové nápoje, neužívať tabletky na chudnutie.
 • Vhodná dostatočná hydratácia čistou vodou pred aj po vyšetrení.
 • Pacienti užívajúci lieky s obsahom metforminu - je potrebné neužívať liek 2 dni pred CT vyšetrením a znovu nasadiť až deň po vyšetrení.

V prípade podozrenia alebo pri výskyte alergickej reakcie na kontrastnú látku pri predchádzajúcom CT vyšetrení  je  potrebné dermatologické vyšetrenie na definitívne potvrdenie/vylúčenie alergie na určitý druh KL, prípadne antialergická farmakologická príprava, ktorá je odporúčaná aj pri polyvaletných alergiách. Nutné konzultovať s indikujúcim lekárom, event. telefonicky  na našom pracovisku.


Personálne obsadenie:

Primár: MUDr. Jozef Sivák, EBIR
Vedúca sestra: Mgr. Alena Rajcsányiová
Vedúci lekár: MUDr. Martin SucháčLekári:

MUDr. Maroš Daxner
MUDr. Barbora Sucháčová
MUDr. Radoslav Bielik, EBIR
MUDr. Martin BeránekKontakty:
Meno a priezvisko funkcia telefón email
MUDr.  Jozef Sivák, EBIR primár 048 4333 934 sivak.jozef@suscch.eu
Mgr. Alena Rajcsányiová vedúca sestra 048 4333 988 rajcsanyiova.alena@suscch.eu
MUDr. Martin Sucháč vedúci lekár - martin.suchac@suscch.eu
CT pracovisko - 048 4333 543 -