Telefónny zoznam

Telefónny zoznam pracovísk SÚSCCH a.s.
Dátum poslednej zmeny: 6/2024

Verejné telefónne číslo 048/4333 XXX (XXX - číslo klapky)


NÁZOV PRACOVISKA ČÍSLO KLAPKY

Informačné centrum
Informačné centrum 111

Odbor ekonomiky
Riaditeľ odboru 103
Ekonomika, controling a fakturácia 139
Účtovníctvo 133
Evidencia majetku a operatívnej evidencie 134
Ekonomika, controling a pokladňa 135
Styk s poisťovňami 136 , 146 , 163
Registratúra a archivníctvo 122
Referát PAM 123 , 124 , 125 , 126
Referát materiálno-technického zabezpečenia a starostlivosťi o zamestnancov 958
Odbor organizačno-prevádzkový
Riaditeľ odboru 151
Oddelenie personálno-právne 120 , 121
Referát verejného obstarávania a investičných činností 147 , 148 , 149
Oddelenie informačných technológií 142 , 143 , 144 , 145
Referát NTS 153 , 127
Referát správy budov a prevádzky 154 , 161
Referát zdravotníckej techniky 157 , 959
Referát upratovacích služieb 162
Referát energetiky 156
Materiálno technické zabezpečenie 152

Úsek generálneho riaditeľa
Generálny riaditeľ 100
Sekretariát generálneho riaditeľa 101
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie 191
Ombudsman, referát prijímania sťažností a riadenia kvality 106
Lekáreň ústavu farmácie SZÚ
Lekáreň 205
Oddelenie klinickej farmácie 945
Oddelenie prípravy humánnych liekov 946
Oddelenie zdravotníckych pomôcok 552 , 901
Oddelenie výdaja 975

Úsek liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti
Námestník úseku liečebného 996
Námestník úseku ošetrovateľského 988
Oddelenie všeobecnej kardiológie
Oddelenie všeobecnej kardiológie I. 315
Oddelenie všeobecnej kardiológie II. 325
Kardiologická ambulancia I. 332
Kardiologická ambulancia II. 517
Ambulancia preventívnej kardiológie 330
Oddelenie akútnej kardiológie
Oddelenie akútnej kardiológie 305
Pracovisko intervenčnej a invazívnej kardiológie 524
Oddelenie arytmií
Pracovisko intervenčnej elektrofyzilógie a kardiostimulácie 345
Ambulancia pre arytmie a kardiostimuláciu 336
Oddelenie angiológie
Oddelenie angiológie 355
Ambulancia angiologická 442
Oddelenie srdcovej chirurgie
Oddelenie srdcovej chirurgie 425
Ambulancia srdcovej chirurgie 262
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny I. 416
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny II. 415
Pracovisko anesteziológie 428
Oddelenie funkčnej diagnostiky
Oddelenie funkčnej diagnostiky 512
Oddelenie rádiológie
Oddelenie rádiológie 525
CT pracovisko 543
Oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie
Pracovisko operačných sál 423
Pracovisko perfuziológie 428
Oddelenie centrálnej sterilizácie 533
Pracovisko liečebnej rehabilitácie
Pracovisko liečebnej rehabilitácie 947
Pracovisko klinickej výživy
Pracovisko klinickej výživy 561