Pracovisko perfuziológie

Zabezpečuje samostatnú, vysokošpecializovanú činnosť počas kardiochirurgickej operácie s použitím prístrojov pre mimotelovú podporu života. Jeho úlohou je riadenie a vedenie mimotelového obehu (perfúzia a oxygenácia orgánov, tkanív). Vykonáva zástavu srdca a jeho ochranu pred ischémiou, hypotermiu, hemodilúciu, aplikáciu rôznych perfúznych techník a eliminačných metód (hemofiltrácia, hemoadsorbcia).

Zabezpečuje podporné systémy pri zlyhávajúcich vitálnych funkciách, akými sú obeh a dýchanie - ECMO program
Asistuje pri rizikových intrevenčných  výkonoch  (PCI) a je podpornou súčasťou programov TAVI, Mitraclip a Tendyne.  V spolupráci s klinikou transplantačnej chirurgie SZU FNsP FDR asistuje pri hybridných výkonoch ( Grawitzov tumor metastazujúci do srdca ).​

Pracovisko má v prevádzke 4 prístroje pre mimotelový obeh ECC (extrakorporálna cirkulácia), 2 prístroje ECMO  (Extrakorporálna membránová oxygenácia), 3 autotransfúzne systémy (CellSaver), 4 termoregulačné jednotky, 3 prístroje pre kontinuálne meranie krvných plynov.

Vedúci lekár : Mudr. Pekar Filip, FETCS, PhD. Primár oddelenia operačných sál a centrálnej sterilizácie
Email: filip.pekar@suscch.eu

Vedúca sestra : Mgr. Piliarová Martina 
Tel: 048/4333 953
Email: martina.piliarova@suscch.eu


Paršo Patrik
Bc. Pilát Štefan
Mgr. Sláviková Miroslava
Bc. Fodorová Miroslava

Footer / Pracovisko perfuziológie - foto - foto
Footer / Pracovisko perfuziológie - foto - foto
Footer / Pracovisko perfuziológie - foto - foto
Footer / Pracovisko perfuziológie - foto - foto
Footer / Pracovisko perfuziológie - foto - foto
Footer / Pracovisko perfuziológie - foto - foto
Footer / Pracovisko perfuziológie - foto - foto
Footer / Pracovisko perfuziológie - foto - foto