Faktúry, objednávky, zmluvy

SÚSCCH a. s. ako povinná osoba zverejňuje faktúry, objednávky a zmluvy na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. SÚSCCH a. s. zverejňuje údaje objednávok a faktúr na tomto webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami podľa zákona č. 211/2000 Z.z., konkrétne § 5a odsek 4, SÚSCCH a. s. ako povinná osoba zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Historia dokladov

Faktúry Objednávky